ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 

ingilizce eğitim seti

 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

Finance Dictionary(A)


Harf Kelime Türkçe Anlamı                                                                                                                                                                                                                                               
A A.A.R "Association of American Railroads" için kullanılan kısaltma.Amerika Kıtası Demiryolu Birliği.
A.A.R.  "Against All Risks" için kısaltma.Sigorta poliçelerinde "Bütün Riskler Dahil"maddesi için kullanılır.
A.B.I.  Automated Broker Interfaceiçin kısaltma.ABD Gümrüğü'nde acentelerin ithalat işlemlerini gerçekleştirebildiği EDI sistemi.
A.C.S.  "Automated Commercial Systems" için kısaltma.ABD Gümrüklerinin EDI BILGE sistemi.
A.F.T.   Gemi,uçak gibi araçların arka kısmı.
A.I.D. "Agency for International Developement" için kısaltma.ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı. ABD hükümetinin özellikle savaş,iç savaş,salgın hastalık,kıtlık v.b.gibi olağanüstü olaylardan zarar gören ülkelere yaptığı yardımları düzenleyen kurulu.
A.M.S.   "Automated Manifest System" için kısaltma.ABD Gümrüğü'nün "Otomatik Özet Beyan Sistemi".
A.T.A. "American Truckers Association"için kısaltma.Amerika Kamyoncular Birliği.
A.W.W.L.   "Always Within Institute Warranties Limits" için kısaltma. "Her zaman Garanti Limitleri İçinde" anlamında sigortacılık deyimi. 
Abaft Gemiler için kıça doğru,kıç tarafta,kıç tarafında.Geminin kıçı ile ortası arasında bir yer.
Abandon             Yükleyici yada alıcının mallarını bırakması,tek etmesi.           
Abandonment Terk etme,bırakma,vazgeçme
Abatement  Mala zarar gelmesi ya da tarife üzerinde fiyatlandırma halinde fatura üzerinden izin verilen indirim.
Aboard  Yükün taşıma vasıtasının üstüne konması,yükün vasıta üstünde olması.
Abolish Yürürlükten kaldırmak,iptal etmek
Above Üzerinde
Above normal loss Normal hasar üzerinde
Above Par  Bir menkul değerin piyasada nominal  değerin üzerinde bir değere sahip olması.
Absorption                                        Bir taşıyıcının başka bir taşıyıcının masraflarını yükleyiciye/göndericiye aksettirmeden üstlenmesi. ACCEPTANCE” Kabul bir poliçenin vadesinde Ödeneceğini belirtmek için borçlu tarafında poliçenin ön yüzüne konan ‘accepted= kabul edilmiştir’ ibaresinin kaşe ve İmza ile yine borçla tarafından tasdik edilmesidir. Bu şekilde  borçlu poliçe bedelini vadesinde ödeyeceğini kabul etmiş olur. 
Acceptance  Kabul
Acceptance Credit Ödenmesini müşterisi adına üçüncü şahıslara garanti eder. Böylece müşterinin itibarı yerine bankanın itibarı geçer. Banka kendi kabulü yerine ecnebi muhabirleri nezdinde ki kredisini kullanarak bu muhabirlerinin kabulünüde temin edebilir.
Accepted, acceptance  Acc Kabul edilmiştir, kabul 
Access  Giriş;dahil olmak
Accessorial Charges  Taşıma kaplarının kirası,döviz kuru ve teslim masrafları gibi temel tarifeye eklenen masraflar.
Accident  Kaza
Accident And Transport Insurance  Kaza ve nakliyat sigortası
Accomplish  Başarmak, bitirmek
Accomplishment  Başarı, icra
Accordingly  Buna göre
Account A/C Hesap
Account current- A/C                                                                                             Cari hesap
Account sale A/S   Satış hesabı 
Account Sales/After sight-A/S     Satış hesabı/Görüldükten sonra
Accounting year   Hesap yılı
Accrual  Tahakkuk
Accrued interest Belli bir zaman noktasında tahakkuk etmiş faiz.
Accurate   Tam olarak
Achieve, achievement  Başarmak;başarı
Acknowledgement   İhbar, teşekkür
Acquiescence     Bir konşimento gönderici/yükleyici tarafından protesto edilmeden kabul edilir veya imzalanırsa,gönderici sessiz kalarak anlaşma şartlarını kabul etmiş sayılacağına dair ifade.
Acquittance    Yük üzerindeki iddialardan vazgeçtiğini gösterir belge.
Act    Kanun 
Act Of God  Doğal afet 
Action     Hisse senedi
Activitiy Aktivite,faaliyet
Actual total loss   Tam gerçek ziya
Actually   Gerçekten , aslında
Actuary  Aktüerya
Ad Valorem A/V Daha çok vergi sistemlerinde kullanılan"Değere Göre","Kıymet Üzerinden" anlamına gelen Latince terim.
Ad/advt - Advocate    Avukat
Addendum   Ek,ilave
Addition   İlave Ek
Additional Premium-A.P  Ek prim 
Address Adresine gönderilen şahıs, gönderilen şeyin alıcısı.
Address  Adres, hitap etmek, (bir konuya) değinmek
Adequate   Yeterli,kafi
Adjustable Peg System    Ayarlanabilir sabit kur sistemi
Adjustible Premium policy    Ayarlanabilir prim poliçesi
Adjustment Düzeltme,ayarlama
Administrative Law Judge  ABD  İdari Yargıç
Admirality ABD   Bahriye Mahkemesi. İngiltere'de Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı. 
Admitded liability  Kabul edilmiş sorumluluk
Advance   Peşin avans. Daha önce rezervasyonu yapılmış kısa süre içinde hareket edecek olan gemiyi taşımak.
Advance Freight- A.F      Peşin avans navlun 
Advance Payment Bond   Avans teminat mektubu
Advance Payment Bond/Guarantee     İşveren idarenin müteahhit işe başlamadan önce verdiği avansın teminat olarak aldığı banka garantisi avans teminat mektubu. reklam.(kısaltma olarak ‘ad’)                                   
Advance Premium         Pirim 
Advanced Charges       Nihai olarak gönderici/yükleyici veya alıcı/konsiyeden tahsil edilecek olan ve bir taşıyıcıdan diğerine aktarılan taşımacılık ücreti.
Adventure     Göndericinin/yükleyicinin tüm riskleri üzerine aldığı yükleme. 
Advertisement     Reklam
Advice   İhbar;öneri;tavsiye
Advice Of Shipment      Yükleme talimatı.Yerli ya da yabancı alıcının yükün ambalajlanması,rota tayini vb. konulara ilişkin gönderdiği not. Faturanın bir kopyası ve istenildiği takdirde konşimentonun bir kopyası bu talimata eklenir.
Advising Bank      Ticari bir işte tacirin nam ve hesabına kredi ilişkisini başlatan banka.
Affidavit Noterce tasdikli beyan.
Affidavit- Afft    Yeminli yazılı ifade
Afford   Bedelini ödeyebilmek
Affordable     Ödenebilir, mali olarak karşılanabilir
Affreightment, Contract Of      Yük yeri rezervasyon kontratı.Bir denizyolu taşıyıcısının bir ihracatçı veya ithalatçıya belirli zamanda belirli tarifede gemisinde kargo yeri sağlama garantisi veren kontrat.
Afirst class- Al   1.sınıf                                                                                                             
Afloat- aflt      Yüzer halde 
After Hatch - A.H.      Kıç ambar ağzı 
Agency Acentelik
Agency Tariff     Acente Tarifesi.Bir acentenin birçok taşıyıcı adına yayınladığı tarife.
Agent      Acente.Bir sözleşme veya vekalete dayanarak başkası ya da bir firma adına sözleşme düzenlemeye ve hareket etmeye yetki almış kişi yada kurum.
Aggregate amount      Azami global meblağ. Birden fazla rakamın toplanmasıyla oluşan.                                                           
Aggregate Shipment    Farklı satıcılardan tek bir alıcı/konsiyeye gönderilecek yükün bir araya getirilip konsolide edilerek tek bir yük halinde taşınması.
Agreed Weight     Taşıyıcı ile gönderici arasında yükün mutabık kalınan ağırlık yada tonajı.
Agreement     Sözleşme,anlaşma
Agricultural insurance     Tarım sigortası
Aim    Eğilim ,hedef
Airwarybill- awb      Hava Konşimentosu.Gönderici ile hava taşıyıcı arasında ciro edilemez formda hazırlanan taşıma senedi.
Alien       Yabancı uyruklu ecnebi.
All In     Her şey dahil fiyat.Çıkıştan varışa tüm masrafları kapsayan anlaşma.
Alongside   Geminin yan tarafı,borda."Alongside" kayıtlı şekilde teslim edilen mallar limanda yüklemeye uygun biçimde bordaya konur.
Alteration      Belgeler üzerinde karalama çizme,silinti vs. yoluyla yapılan düzeltme.
Alternate- Alt     Yedek/Vekil 
Alternative Rates     Alternatif navlunlar.
Always Afloat –A.A.     Daima yüzer halde 
Amalgamation      Kuruluşların birleşmesi ile meydana gelen dev şirketler topluluğu.
Ambient Temperature      Çevre ısısı.Bir konteynır için çevre ısısı atmosfer sıcaklığıdır.
American Bureau Of Shipping       Amerikan Denizcilik Bürosu.Amerikan gemilerinin seyrüsefere uygunluğunu tescil eden kuruluş.
American/Indian      Amerikalı, Hintli
Amicable    Dostane
Amount- amt      Miktar , tutar, meblağ
Amount of balance     Bakiye tutarı
Amount of cash       Nakit tutarı
Amount of cash held      Kasada tutulan nakit
Analog      Analog
Anchorage- Anch     Demir yri
Anno- an.    Yılda
Annual interest     Yıllık faiz
Annual net profits      Yıllık net kar
Annuity   İrad
Ante Diem/Before Data a.d      Gününden önce/vadesi gelmiş
Anti Dumping Duty     Anti-damping vergisi.İthal malların satışını özendirmemek ve bu malların yerli mallara ikame edilmesini teşvik etmek için konulan vergi.
Anticipate   Beklemek;ümit etmek
Anticipation     Beklenti;ümit
Any Quantity (A.Q.)      Belirlenen navlunun,mal miktarına bağlı olmadan uygulanacağını belirten ifade.
Apparent Good Order    Harici muayenede malın zarar görmediğinin tespiti.
Application for rediscount     Reeskont başvurusu
Applicont fort the credit     Kredi müracaatı
Appraisement   Eşyanın gümrük kıymetinin tespiti.Gümrük yetkilileri tarafından ithal edilen malın vergilendirilecek değerinin belirlenmesi.
Appraiser's Stores     İthal edilen malların gümrük kıymetinin tespiti için numunelerin alındığı,incelendiği,ölçüldüğü gümrük deposu.
Approx=approximately                                                        Takriben 
Approximotion Of Legislation     Mevzuatın yaklaştırılması
Arbitrary       Sabit fiyatın üstüne keyfi,ihtiyari fiyat koymak.
Arbitration      Hakemlik(iş hayatında),Tahkim
Arbitration/Arbitrator- arbtn / arbtror        Tahkim (arbitraj) Hakem
Area    Alan
Arise    Ortaya çıkmak;çıkmak
Arrangement      Düzenleme
Arrival Notice     Varış İhbarnamesi.Taşıyıcı tarafından malın konşimentoda belirtilen noktaya ulaştığında alıcı/konsiyeye veya acentesine gönderdiği nota.
Article- art     İstatistik pozisyonu/Madde 
Asap=’as soon as possible’     Mümkün olduğu kadar çabuk , ifadesinin teleks yazışmalarında kullanılan kısa şekil.                                              
ASC X12     American Standards Committee x12 için kısaltma.Amerikan Standartları Komitesi.ABD'de elektronik veri değişimi standartlarını belirlemekle yükümlü kuruluş.
Assembly        Montaj,kurma
Assembly line      Montaj hattı
Assembly process         Montaj süreci
Assessed- assd        Tahakkuk etmiş
Asset          Aktif,varlık
Asset account        Aktif hesabı 
Asset and liability stament     Aktif-pasif tablosu
Assets       Aktifler,varlıklar
Assignee Kendisine ciro ve devir yapılan şahıs.
Assigner assignor    Ciro eden
Assignment     Konşimento yada kıymetli evrakı tahsis etme.Mülkiyet veya sair bir hak tesisi için kıymetli evrakın devri.Emre yazılı senetlerde (konşimentolarda) ciro;nama yazılı senetlerde yazılı bir devir beyanı. Assignment- Assigt      Devir, temlik
Assignment         Bir hakkın veya alacağın bir başkasına devri (temlik)
Assignor    Devri yapan şahıs
Assistance     Yardım
Association     Birlik
Association- Assn     Dernek, birlik 
Association of banks    Bankalar birliği
Assumption    Varsayım
Assurance      Sigorta
Astern    . Tornistan
At call     Vadesiz
At sight –a/s  Görüldüğünde ödenmek üzere çekilen poliçe
ATA Carnet      ATA KARNESİ.Fransızca "Admission Temporaire" ve İngilizce "Temporary Admission" ifadelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan terim.Fuar,sergi,ticari numune ve profesyonel ekipmanın sistemi kabul eden ülke topraklarını belirli bir süre için gümrüksüz giriş çıkışını sağlayan,ilgili ticaret odaları tarafından düzenlenen belge.
ATDNSHINC     Any Time,Daytime;Night,Sundays and Holidays Included için kısaltma.Her zaman;gece,gündüz,pazarları ve tatiller dahil.
Attorney     Hukuk danışmanı
Attorney- att. At.      Vekil/Dava vekili
Attorney General- Att.Gen       Başsavcı
Atwartships     Geminin enine çapraz yönü.
Auction    Açık arttırma
Auditing commission      Denetleme kurulu
Auto automobil    Otomobil
Auto insurance    Otomobil(araç) sigortası
Automation      Otomasyon
Automed teller machine (ATM)     Otomatik para çekme makinesi
Auxiliary materials     Yardımcı malzemeler
Available amount    Mevcut tutar
Available surplus     Mevcut artık
Avalize    Aval etmek
Aviation insurance      Havacılık sigortası
Avoirdupois Pounds    0.4535924277 kilogram eşitinde yük ağırlık birimi.
Aware    Farkında
 
 

© Copyright 2019 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim