ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

Sigortacılık Deyimleri


A

Accomplish: Başarmak, bitirmek
Accomplishment: Başarı
Achieve, achievement: Başarmak, başarı
Access: Giriş, dahil olmak
Accident: Kaza
Accordingly: Buna göre
Activitiy: Aktivite, faaliyet
Actually: Gerçekten, aslında
Accurate: Tam olarak
Actuary: Aktüerya
Addition: İlave, ek
Addendum: Ek, ilave
Adequate: Yeterli, kafi
Afford: Bedelini ödeyebilmek
Affordable: Ödenebilir, mali olarak karşılanabilir
Advice: İhbar;öneri, tavsiye
Address: Adres; hitap etmek, (bir konuya) değinmek
Aim: Eğilim, hedef
American/Indian: Amerikalı; hintli
Amount: Tutar, meblağ
Analog: Analog
Anticipate: Beklemek; ümit etmek
Anticipation: Beklenti;ümit
Arise: Ortaya çıkmak; çıkmak
Assistance: Yardım
Assumption: Varsayım
Assets: Varlıklar; aktifler
Auto, automobil: Otomobil
Auto insurance: Otomobil sigortası
Aware: Farkında
Admited liability: Kabul edilmiş sorumluluk
Adjustible Premium policy: Ayarlanabilir prim poliçesi
Actual total loss: Tam gerçek ziya
Above normal loss:
Normal hasar üzerinde
Acceptance: Kabul
Agricultural insurance: Tarım sigortası
Aviation insurance: Havacılık sigortası
Accounting year: Hesap yılı
Actual total loss: Gerçek tam ziya
Accident and transport insurance: Kaza ve nakliyat sigortası
Auto insurance: Araç sigortası
Annuity: Annuite, irad
Additional Premium: Ek prim

B

Bank account: Banka hesabı
Barter: Takas
Benefit: Yarar, fayda, yararlanmak
Beneficial: Lehtar
Black/African American: Zenci, /Afrikalı Amerikalı
Burglary: Soygunculuk
Business: İş, iş hayatı
Business related: İşle ilgili
Business-minded: Ticari zihniyete sahip
Business interruption insurance: İş kesilmesi sigortası
Benefit: Fayda- menfaat
Burglary: Soygun
Beneficiary: Lehdar
Benefit: Menfaat

C

Craft loss: Taşıt hasarı
Carry : Taşımak, poliçe taşımak
Catastrophe: Felaket
Category:
Kategori
Comprehensive: Kapsamlı
Contract: Mukavele, kontrat
Contact: Temas, ilişki
Contribute, contribution: Katkı, katkıda bulunmak
Compensation: Tazminat; telafi
Conditions: Koşul, şart
Constraint: Kısıntı
Construction: İnşaat
Copyright: Telif hakkı
Cover: Kapsam; küver
Coverage: Kapsam
Choose: Seçmek
Claim: Talep; idda
Classify: Sınıflandırmak
Crisis: Buhran, kriz
Crisis management: Kriz yönetimi
Critical: Kritik
Critical personel: Kritik personel
Conduct: Yürütmek; yönetmek
Consider: Nazara almak
Consideration: Nazara alma; tanıma
Constitution: Anayasa; ana mukavele
Crops: Ürünler
Currently: Halen;cari olarak
Co-insurance clause: Müşterek sigorta şartı
Co-insurer: Koasürör
Claim-claiment: Tazminat- tazminat talep eden
Combined policy: Birleşik poliçe
Collective policy: Müşterek sigorta
Carriers policy: Nakliye senedi
Compulsory insurance: Zorunlu sigorta
Contract: Sözleşme- anlaşma
Consequntial loss: Dolaylı hasar
Claiment: Dava eden
Craft loss: Taşıt hasarı
Collective policy: Müşterek sigorta
Combined policy: Birşelik poliçe
Contract: Sözleşme- anlaşma
Claiment: Dava eden
Compulsory insurance: Zorunlu sigorta
Carriers policy: Nakliye senedi
Claim- claiment: Tazminat- tazminat talep eden
Cost: Maliyet
Car insurance: Araç sigortası
Cover notice (note): Teminat belgesi (notu)
Crop insurance: Ürün sigortası
Carriers liability insurance: Taşıyıcının sorumluluk sigortası
Consequential loss: Dolaylı hasar
Commercial leeislation: Ticari mevzuat

D

Death: Ölüm
Declaration: Define
Definition: Tanımlamak; tanım
Description, descriptive: Tasvir; tasvirle ilgili
Design: Dizayn; çizim
Determine: Belirleme karar vermek
Dimension: Boyut
Diligent: Gayretli, çalışkan
Due diligant: Yerinde inceleme
Direct: Direkt; dolaysız
Discount: İskonto
Diversity: Çeşitlilik
Directors and Officers insurance: Müdür ve yetkililer sigortası
Driver's license: Sürücü belgesi
Dental insurance : Diş sigortası
Declared value: Beyan edilen değer
Double insurance: Çifte sigorta
Divided policy: Bölünmüş poliçe
Damage: Hasar
Decressing term insurance: Azalan süreli sigorta
Deductibles: Tenzili muafiyet
Declared valve: Beyan edilen değer
Double insurance: Çifte sigorta
Divided policy: Bölünmüş poliçe
Damage: Hasar
Deductibles: Tenzililatlar, indirilenler

E

Effort: Gayret,çaba
Explicit: Açık, aleni
Employer: İşveren
Employer's liability: İşveren sorumluluğu
Employee: İşgören, çalışan
Entity: Kuruluş
Entrepreneur: Müteşebbis
Ethnicity: Etnisite
Event: Olay,vaka
Exclude: Hariç tutmak
Equipment: Ekipman,araç
Exclusions: İstinalar
Expriy of present policy: Eldeki poliçenin bitiş tarihi
Excess of loss re-insurance:
Hasar fazlası reasüransı
Expiry date: Bitiş tarihi
Expert witness: Bilirkişi
Endorsement: Zeyilname
Exception: İstisna
Earthquake: Deprem
Endorsement: Zeyilname

F

Fax machines: Fax makinesi
Finance: Finans
Financial: Finansal
Fidelity guarantee: Emanet garantisi
Fixtures: Demirbaşlar
Feasibility: Yapılabilirlik, fizibilite
Female: Dişi
Fire: Ateş, yangın
Firm: Firma
Foundation: Kuruluş, vakıf
Facultative re-insurance: İhtiyari reasürans
Foreign Exchange: Yabancı para
Financial markets: Finansal piyasalar
Flood: Sel- su baskını
Fire: Yangın
Frustration: Poliçenin iptali
Freigh policy: Navlun poliçesi
Farmer insurance: Eski sigorta
Financial leasing: Finansal kiralama
Financial management: Finansal yönetim
Fixed Premium: Sabit prim
Frustration: Poliçenin iptali

G

General insurance: Genel sigorta
Gender: Cinsiyet
Govern: Hüküm altına almak,yönetmek
Goods: Mallar
Growins crops insurance: Zirai ürün sigortası
Glass insurance: Cam kırılmasına karşı sigorta

H

Happen: Olmak
Hispanic/Latino: İspanyol latini
Home-based business: Evden yürütülen iş
Homeowner: Ev sahibi
homeowner's policy: Ev sahipliği poliçesi
Household: Hane halkı, ev işi, ev eşyası
Hazard: Tehlike
Home owners policy: Konut paket poliçesi
Home-owners insurance policy: Konut paket poliçesi
Hospital ezpensive insurance: Hastalık sigortası
Hail insurance: Doluya karşı sigorta

I

Identity: Kimlik
Indication: İşaret, endikasyon
Insurance Act.: Sigorta kanunu
Indirect: Dolaylı
Indispensable: Kaçınılmaz
Index: Endex
Individual: Birey, fert
Important, importance: Önemli, önem
Information: Enformasyon
Intension: Eğilim
Institution: Kurum, muessese
Interview: Mülakat
Investment: Yatırım
Inventory: Envanter
Involve: Karışmak, dahil olmak
Insurance: Sigorta
Insolvent: Müflis
Insolvency: Müflislik hali
Insurer: Sigortacı
Insured: Sigortalı
Items: Kalemler, mallar
Insurance income: Sigorta geliri
Insurance rate: Sigorta bedeli
Insurable: Sigortalanabilir
Insurance against breakage: Kırılmaya karşı sigorta
Insurance against frost: Don sigortası
Insurance against power of nature: Tabii afetlere karşı sigorta
Insurance against disability: Maluliyet (Sakatlık) sigortası
Insurance against death: Ölüm sigortası
Insurance against damage by explasion: İnfilak sigortası
Insurance of live stock: Hayvan sigortası
Insurance register: Sigorta kayıtları
Insurance broker: Sigorta aracısı
Insurance account:
Sigorta hesabı
Insurance expert: Sigorta eksperi
Insurance corporation: Büyük şirket (anonim)
Insurance company: Sigorta şirketi
Insurance profession: Sigortacılık mesleği
Included in insurance: Sigortaya dahil
Injury: Yaralanma
Insurable interest: Sigortalanabilir menfaat
Indemnity: Tazminat
Insurance business: Sigortacılık işi
Insure: Sigortalamak
Incressing term insurance: Artan süreli sigorta
Insurance rate: Sigorta bedeli
Insurance accounting: Sigorta muhasebesi
Insurance marketing: Sigorta pazarlaması
Introduction to insurance: Sigortacılığa giriş
Insurance law: Sigorta hukuku
Insurer: Sigortacı

J

Judgment: Hüküm
jewellry : Mücevherat

K

Kind: Tür, çeşit
Key employee: Anahtar personel, üst düzey personel

L

Liability insurance: İşveren ve mali sorumluluk sigortası


M

Main: Ana,temel
Mainly: Esas olarak
Male: Erkek
Man, men: Adam,adamlar
Majority: Çoğunluk
Minority: Azınlık
Marine: Deniz, denizle ilgili
Marine insurance: Deniz sigortası
Miscellaneous: Çeşitli
Miscellaneous insurance: Çeşitli sigorta
Measure: Ölçü
Member: Üye
Money: Para
Monetary: Parasal
Motor vehicles: Motorlu araçlar
Mutual: Karşılıklı
Mutual fund: Yatırım fonu
Maximum foreseeble loss: Öngörülen maximum hasar
Mortgage: Taşınmaz İpotek
Marine insurance company: Deniz sigorta şirketi
Mortgage insurance: İpotek sigortası
Motor vehicle passenger insurance: Motorlu taşıt yolcu sigortası
Machinery insurance: Makine kırılmasına karşı sigorta
Motor vehicle passenger insurance: Motorlu taşıt zorunlu koltuk sigortası

N

Nationalise: Millileştirmek
Need: İhtiyaç
Non-person: Kişisel olmayan
Non-profit: Kar gayesi gütmeyen
No claim bonus (discount): Hasarsızlık indirim
Non profit company: Kar gayesi gütmeyen şirketi

L

Laptop computer : Diz üstü bilgisayar
Law : Yasa , kanun
Lawsuit: Dava
Lawsuit defense: Dava savunması
Leasing: Finansal kiralama,lizink
Legistlation: Mevzuat
Liability: Yükümlülük,sorumluluk
Liability insurance: Sorumluluk sigortası
Life: Hayat
Life insurance: Hayat sigortası
Limited: Sınıflı, limitli
Limited coverage: Sınırlı teminat, sınırlı küvertür
List: Listelemek, liste
Livestock: Canlı hayvan
Loss: Zarar, kayıp
Long term agreement: Uzun dönemli sözleşme/ anlaşma
Leader underwriter: Lider sigortacı
Long term disability: Uzun dönemli işgöremezlik

O

Obtain: Almak, temin etmek
Obvious: Çık, aşikar, belli
Occupation: Meslek
Outcome: Sonuç
Outweighs: Geçmek,aşmak
Organisation: Organizasyonlar,işletmeler
Ownership: Mülkiyet,sahiplik
Opportunity: Fırsat,imkan
Option: Opsiyon,seçenek
Other Asian/Pasific Islander: Diğer,asya Pasifik adalarından gelen
Operation.: Operasyon,faaliyet
Owner: Sahip,mülk sahibi
Occupational accident: Mesleki iş kazası
Obligatory re-insurance: Zorunlu reasürans
Offer: Teklif
Over insurance: Aşkın sigorta

P

Party : Parti
Partner: Eş, partner
Patent: Patent
Payment: Ödeme
Peace of mind.: Huzur
Period: Peryot, süre
Permanently: Sürekli olarak,
Peril: Tehlike, risk
Person: Şahıs
Personel: Personel
Phase: Safha, aşama
Policy: Police, politika
Possibility: İmkan, ihtimaliyet
Potential: Potansiyel
Premiums: Primler
Price: Fiyat, eder
Primary: Ana, temel, esas
Procedures: Prosedür
Profit: Kar
Provide: Temin etemek, sağlamak
Provisions: Maddeler, hükümler
Property: Mal, mülkiyet
Purchase: Satın alma, mübayaa
Pursue: İlerlemek, yürütmek
Property damage insurance: Mülk zarar sigortası
Physical damage: Fiziksel hasar
Price: Fiyat
Profit:
Kar
Particular contidions: Özel şartlar
Policy conditions: Poliçe Şartları
Permanent health insurance: Daimi sağlık sigortası
Private health insurance: Özel sağlık sigortası
Personel accident insurance: Ferdi kaza sigortası
Partional loss: Kısmi hasar
Products: Ürünler
Proposal form: Teklif formu
Property insurance: Mal- mülk sigortası
Policy signing Office: Poliçe imza bürosu ofisi
Policy holder: Poliçe hamili
Policy owner: Poliçe sahibi
Policy assignment: Poliçenin devri
Premium incomes: Prim gelirleri
Person accident and illness: Ferdi kaza ve hastalık sigortası
Policy drafting: Poliçe hazırlanması- yazılması
Partial disablement: Kısmi işgöremezlik
Partial loss: Kısmi ziya
Proximate cause: Hasarı doğuran yakın sebep
Property insurance: Mal- mülk sigortası

R

Race: Irk, humak race : insan ırkı
Radical: Radikal, kesin
Rate: Oran, nisbet
Recommend: Önermek, tavsiye etmek
Recomendation: Öneri, tavsiye
Registered: Tescilli
Relationship: İlişki
Related:
İlgili, bağıntılı
Rent: Kira, kiralamak
Rental: Kiralık tente :
Rentee: Kiracı
Reenter: Kiralayan
Raw material: Hammadde
Research: Araştırma
Resources: Kaynaklar
Respondent: Yanıt veren
Responsibility: Sorumluluk, mesuliyet
Reply: Yanıt, cevap
Recourse: Rücu etme
Reserve: Karşılık
Re-course claim: Rücu tazminatı
Recaurse: Rücu etme
Remote cause: Hasarı doğuran uzak sebep

S

Security: Güvenlik, menkul değer
Save: Tasarruf etmek, korumak
Saving: Tasarruf
Savings account: Bankada tasarruf hesabı
Sharing risk: Risk paylaşımı
Sale:
Satış
Sell: Satmak
Select: Seçmek
Service: Servis, hizmet
Set forth: Mukavele, poliçe vs. de belirtilen, düzenlenen
Sex: Cinsiyet
Significant: Önemli, büyük
Signifigance: Önem, ehemmiyet, büyüklük
Simple: Basit, alelade
Single: Tek, bekar
Shop around: Pazarlık etmek, satıcıları dolaşıp en ucuzu aramak
Skill: Beceri, marifet
System: Sistem
Southeast Asian: Güney Doğu Asyalı
Specific: Spesifik, özel
Special: Özel
Spouses: Ebeveynler, ana ve baba
Start up: Başlangıç, başlama
Start-up company: Yeni faaliyete geçmiş şirket
Sum of Money: Para meblağı, para tutarı
Support: Destek
Subsequent: Ek, ilave
Survey: İnceleme, araştırmakontrol
Supply: Tedarik, arz
Law of supply and demand:
Arz ve talep yasası
State: Devlet, kamu
State-required: Devletçe istenilen
Study: Çalışma, inceleme
Statistic: İstatistik
Statement of loss: Hasar beyanı
Supplementory (additionall policy): Zeyilname
Certificate of coverage: Teminat sertifikası

T

Task: Görev
Team: Takım
Temporary: Geçici, arızi
Temporarily: Geçici olarak, arızi olarak
Theme: Konu, tema
Theft: Hırsızlık
Theft insurance: Hırsızlık sigortası
The: Bağlamak
Time: Zaman, süre
Topic: Konu
Total: Toplam, totai
Training: Eğitim
Type: Çeşit, tür
Theft:
Hırsızlık
Transit insurance: Nakil sigortası
Term insurance: Süreli hayat sigortası
Turnover: Ciro

U

Undertake: Üstlenmek
Unforeseen: Öngörülmemiş, planlanmamış
Unforeseen losses: Öngörülmemiş zararlar
Unique: Biricik, yegane
Undisclosed: Açıklanmamış
Undervalue:Eksik değerlendirmek, küçümsemek
Uninsurable risks: Sigortalanamayan rizikolar
Underwriting year:
Sigorta yılı
Utmost good faith: Azami iyi niyet
Under insurance: Eksik sigorta
Underwriting business: Satış tahhüdü işi

V

Valid: Geçerli
Variety: Çeşit, varyete
Vehicle: Taşıt aracı
Vendor: Satıcı
Voyage policy: Sefer poliçesi

W

Weight: Ağırlık
White: Beyaz, beyaz ırka mensup insan
Woman, women: Kadın, kadınlar
Worth: Değerinde
Write-off: Silmek, zarar yazmak
Whole life insurance: Yaşam boyu sigorta

X

Y

Year: Yıl
Yearly: Yıllık

Sorts of Insurance: Sigorta Çeşitleri
Homeowners insurance: Ev sahipliği sigortası
Guaranteed-replacement coverage: Garantili ikame teminatı
Flood damage insurance: Sel zararı sigortası
Intellectual Property Insurance: Entelektüel Mülkiyet Sigortası
Commercial Lines Insurance: Ticaret alanı sigortası
Comprehensive Personal Liability Insurance: Kapsamlı kişisel sorumluluk sigortası
Flood Insurance: Sel sigortası
Homeowners & Renters Insurance: Ev sahipliği ve kiracılık sigortası
Personal Automobile Insurance: Kişisel otomobil sigortası
Personal Lines Insurance: Kişisel meslek sigortası
Political Risk Insurance: Siyasi risk sigortası
War Risks & Terrorism Insurance: Savaş riskleri ve terörizm sigortası life insurance
Travel insurance: Seyahat sigortası
Health insurance: Sağlık sigortası
Income protection Insurance (when you take out a mortgage)
Motor insurance: Motor sigortası
Wedding insurance: Nikah sigortası
Home Insurance: Ev sigortası
Dental insurance: Diş sigortası
Medical insurance: Tıbbi sigorta

Sentences about insurance business - Mesleki Cümleler

Teminat bir poliçenin sağladığı koruma anlamına gelir.
Cover means a protection given by an insurance policy.

Aktüer sigorta şirketi için rizikoları hesaplayan bir kişidir.
Actuary is a person who calculates risks for an insurance company.

Sigorta şirketleri finansal sektördeki en önemli şirketlerden biridir.
Insurance companies are one of the most important entities in the financial sector.

Sigorta şirketleri bankacılık denetleme ve düzenleme şirketleri tarafından lisansa bağlanır.
Insurance companies are licenced by Banking Regulations and Audit Body.

Bütün sigorta şirketlerinin sigortacılık kanunundaki kurallara uyması zorunludur.
All insurance companies have to abide with the rules of the Insurance act.

Bir sigorta şirketi için prim tek gelir kaynağıdır.
Premium is the only source of income for an insurance company.

Sigortacılıkta pazarlama hayati bir faaliyettir.
Marketing is crucial in insurance business.

Sigortacılık bir ülkenin ekonomik gelişmesine paralel olarak gelişir.
Insurance business developes in line with the economic development of the country.

Türkiye’ de primler son yıllarda önemli ölçüde arttı.
In Turkey premiums have gone up dramatically in recent years.

Sigorta şirketleri reasürans şirketlerinin pazarlama departmanı gibi görev yaparlar.
Insurance companys play the role of a marketing departmant for reinsurance companies

Sigortacılık mesleğindeyseniz sigortacılık hakkında çok kitap okumalısınız.
If you are in insurance business, you shuold read many books on insurance business.

Ülkemizde sigorta şirketleri oldukça kuvvetlidir.
In our country the insurance companies are quite strong.

 
 

© Copyright 2024 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim