ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (E-F)


E E.C.M.C.A. "Eastern Central Motor Carriers Association" için kısaltma.ABD Doğu Yakası Motorlu Taşıyıcılar Birliği.
E.P.D. 'Excess Profit Duty'' için kısaltma. Olağanüstü Kazanç Vergisi
E.W.I.B "Eastern Weighing and Inspection Bureau" için kısaltma.ABD Doğu Yakası Ağırlık Ölçüm ve Muayene Merkezi.
Earnest Money Pey akçesi
Earthquake Deprem
EDGE Protector Kasa,koli,kutu vb.taşıma kaplarında metal şeritlerin malın ambalajına zarar vermesini engelleyen üçgen şeklinde koruyucu.
EDI "Electronic Data Interface" için kısaltma.Elektronik Veri Değişimi (E.V.D.).Bilgisayar sistemleri arasında ticari bilgi akışını güvenli biçimde sağlayan veri değişim sistemi.
EDIFACT "United Nations Electronic Data Interchange for Adminstration,Commerce and Transport"için kısaltma.Yönetim,ticaret ve taşımacılık için elektronik bilgi alışverişi standartlarını belirleyen kuruluş.Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmiş,geliştirilmiş,Türkiye Gümrüklerinde de uygulanan ticari elektronik ileti sistemi.UN/EDİFACT olarak da bilinmektedir.
Effort Gayret,çaba
Electrostatic charge Elektrostatik yük
Elevating Tahıl ürünlerinde tahıl asansörleri ile taşınması hizmetine biçilen değer.
Elkins Act ABD Kongresi'nin 1903 yılında çıkardığı,yapılan muhasebe uygulamalarında belli standartlar getiren ve yanlış uygulamalara ceza sistemi uygulayan kanun.
Embargo Ambargo.Bir ülkenin belirli bir ülkeden çıkan tüm mallara ya da menşeine bakmadan belirli malın taşınmasına getirilen yasak.
Eminent Domain Kamulaştırma.Devletin kamu yararına özel mülkiyete ait mallara makul bir tazminatla el koyması.
Employee İş gören,çalışan
Employer İşveren
Employer's Liability İşveren sorumluluğu
Empty Repo Boş konteynerin taşınması ve bu taşımaya ilişkin kontrat.
En Route=Underway Yolda seyir halinde, ilerlemede.
Enclosure encl - Ekleri
Endorsed/endorsement- end  Ciro edilmiş/ciro
Endorsement  Ciro.Çek/bono/konşimento gibi kıymetli evrakın arkasına atılan imza.Ciro,kıymetli evraka konu olan değerin hamiline devredildiğini gösterir.
Endorsement  Zeyilname
Endorsement  Ciro,ilgili belgenin arkasına konan kayıt ve imza ile belge konusu varlığın başkasına devri.
Endurance test Dayanıklılık testi
Energy costs Enerji maaliyetleri
Enforcement Yaptırım uygulaması,icra
Entity Kuruluş
Entrepreneur Müteşebbis
Entrepreneur Girişimci
Entry Giriş evrakları.İthal edilen malın ülke içi pazarlara girişinden önce gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gümrük tarafından istenen belgeler.
Equalization  Yükleyici ya da alıcıya,kargoyu konşimento üzerinde belirlenen noktadan farklı bir yerden teslim almak için verilen resmi izin.
Equipment Ekipman,cihaz
Equipment  Ekipman,araç
Equipment Interchange Receipt (Eir)  Ekipman değişim belgesi.Konteynerin bir taşıyıcıdan diğerine veya bir terminalden diğerine taşınması için istenen evrak.
Equipment purchase Ekipman mübayaası
Errors and omissions excepted- e.and o.e -  Hata ve noksanlar hariç
Errors excepted- e.e. - Hatalar hariç
Esteemed Muteber,sayın,değerli
Eta "Estimated Time of Arrival" için kısaltma.Tahmini varış zamanı.
Ethnicity Etnisite
Ethylene Etilen.Birçok meyve ve sebze tarafından salgılanan,olgunlaşmayı hızlandıran gaz.Bazı ülkeler kullanımına sınırlamalar getirmektedir.
Eurobonds Avrupa para piyasasında pazarlanan 5-30 yıl vadeli tahviller.
Event Olay,vaka
Ex FROM Satış terimi olarak"Bir yerden"."Ex" ya da "From" ibaresi malın çıkış noktasındaki satış değerini belirtir.Örn:"ex Factory" malın fabrika çıkış fiyatını belirtir."Ex Dock" ise malın çıkış limanındaki fiyatını ifade eder.
Ex ception İstisna
Ex Dec "Shipper's Export Declaration" anlamında bir terim.Göndericinin İhracat Beyannamesi.
Ex dividend (um)- Ex.d.(ex.diy) -  Kar hissesi olmadan, temettüsüz
Ex interest- Ex.int - Faiz hariç
Exception İstisnalar.Taşıyıcının kendi terminalinde veya yükleme limanında malı teslim aldığında görünür zarar veya kayıpları konşimento üzerine not etmesi.
Excess of loss re-insurance Hasar fazlası reasüransı
Exchange- ex  Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa
Exchange rate Kambiyo/döviz kuru
Exchange rate of rate exchange Döviz kuru
Exclude Hariç tutmak
Exclusions İstisnalar
Exim Bank Export-Import Bank için kısaltma.İthalat ve ihracatı teşvik etmek için kurulan,ihracatçıya kredi garantisi ve verdiği ihracat kredilerine geri ödeme sigortası sağlayan kamu bankası.
Exlusive, excluding- exl Hariç,müstesna
Expert witness Bilirkişi
Expiry date Bitiş tarihi
Expiry Date Vade sonu.Kredi mektubu,çek,bono,akreditif,tarife vb.için son geçerlilik tarihi.
Explicit Açık,aleni
Export İhracat,Dışsatım.Belirli bir ülkede üretilmiş,yeniden işlenmiş malların üçüncü ülkelere satılması.
Export İhracat yapmak,dışsatım,ex=dışarı,port=liman,export=limandışı.
Export Decleration  İhracat Beyannamesi.Malların yabancı sevkinden önce devlet tarafından istenen belge.
Export Licence İhracat izin belgesi.Sahibine belirtilen malların,belirtilen yöne ihracatı gerçekleşmesine izin veren belge.
Export rate Yerel limandan yabancı ülkeye gönderilen yük için uygulanan fiyat.
Expriy of present policy Eldeki poliçenin bitiş tarihi
EXW Ex Works için kısaltma.İş yerinde teslim.Satıcı tarafından,satıcının kendi kuruluşunda (fabrika,depo vb.)alıcı için malları hazır hale getirmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi demektir.Aksi bir hüküm bulunmuyorsa satıcı,malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük çıkış işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir.Malların satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir.Bu terim,satıcı açısından asgari yükümlülük içeren bir nitelik taşır. 
F F.A.F.      Fuel Adjustement Factor için kısaltma.Bkz.BAF
F.A.K.     "Freight All Kinds" için kısaltma.Genel kargo.Farklı alıcıların mallarının karma şekilde bulunduğu tam yüklenmiş konteyneri ifade eder.
F.A.S.    "Free Alongside Ship" için kısaltma.Geminin Bordasında Teslim.Belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusunda rıhtım ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir.Bu andan itibaren mallarla ilişkin herhangi bir kaybolma ya da hasar ile tüm masraf ve riskler alıcı tarafından üstlenilir.
F.C.A.  Free Carrier için kısaltma.Taşıyıcıya masrafsız.Malların ihracat işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen yerde,onun tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim edilmesiyle birlikte,satıcının yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir.Eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemişse,bu durumda satıcı,daha önce sınırları belirlenmemiş bir alan içinde veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir.
F.C.L.  Full Container Load:bir container'i dolduran yük.
F.C.L.    " Full Container Load" için kısaltma.Tek bir müşteri tarafından doldurulan konteyner.
F.C.R. Forwarder's Certificate of Receipt       Nakliyeci makbuzu
F.D.    Free Discharge için kısaltma.Serbest tahliye.
F.E.U.   "Forty-Foot Equivalent Units" için kısaltma.40 feet boyundaki konteyner standardı.20 feetlik konteyner TEU olarak adlandırılır.2 TEU 1 FEU'ya eşittir.
F.I.O.    Free In and Outiçin kısaltma.Gemiden ve gemiye yükleme ya da boşaltma için gereken liman masraflarının maliyetlerin içinde olmadığını ifade eder."Liner In and Out"un tersidir.
F.I.O.S.  Free in and out and stowed:taşıyıcının yükleme,istifleme ve boşaltma giderleri ile bir ilgisi olmadığını belirten şart.
F.I.O.T.   Free in and out and trimmed:taşıyıcının yükleme,boşaltma ve denge sağlamak için yüklerin dağıtılması işine ait masraflarla bir ilgisi olmadığını belirten şart.
F.M.C. (F.M.C.)      "Federal Maritime Commission" için kısaltma.ABD Ulusal Denizcilik Komisyonu.
F.O.B.     "Free on Board" için kısaltma.Gemide masrafsız.Belirtilen yükleme limanında teslim.Satıcının malları belirtilen yükleme limanında,gemi bordasına teslimi ile yükümlülüklerinin tamamlamış olduğunu ifade eder.Alıcı bu noktadan itibaren malların kaybolma ve hasarı ile ilgili tüm masraf ve riskleri üstlenir.FOB,satıcı tarafından ihraç çıkış işlemlerinin yapılmasını gerektirir.
F.O.B. Freeıght  Prepaıd          Satış şartlarında malın çıkış noktasından gemi bordasına kadar olan dahili taşımayı satıcının üstlenmesi.FOB ibaresinin yanına dahili taşıyıcının adı ilave edilir.
F.O.B. Freight  Allowed  F.O.B.  Satış şartlarına ek olarak alıcının malın çıkış noktasında gemi bordasına kadar olan dahili taşımayı üstlenmesi.Bu satış türünde satıcı dahili taşıma masrafını faturasından düşer.
F.O.B. Named Poınt Of Exportatıon F.O.B.     Satış şartlarında satıcının belirtilen noktaya kadar malı teslim etme yükümlülüğünü ifade eder.
F.O.B. Vessel F.O.B.     Satış şartlarında satıcının gerçekten gemi bordasına kadar masrafların ve ihracat dökümanlarını hazırlama yükümlülüğünü ifade eder.
F.O.R       "Free on Rail" için kısaltma."Demiryolunda teslim"i ifade eden kargo satış terimi.
F.P.A. Free From Particular Average                 Hususi avarya hariç (sigorta) 
F.T.L.                   "Full Truck Load" için kısaltma.Tek başına yükleyici ve tek bir alıcı için yüklenen kamyon.
Face value   Değerlerin üzerinde yazılı fiyat,nominal değer.
Factoring     Dahili satışlar veya ihracattan doğan alacakların factor veya factoring şirketi denen finansörler kuruluşlara iskonto ettirilerek nakde dönüştürülmesi işlemi.
Factory   Fabrika
Factory overheads - industrial overheads     Fabrika genel giderleri (kira,elektrik,su,hava gazı vs. gibi) endüstriyel giderler.
Facultative re-insurance     İhtiyari reasürans
False Billing     Yükleme evrakında ağırlık veya navlunun yanlış beyan edilmesi.
Falsification =Forgery    Sahtekarlık
Farmer insurance Eski sigorta
Fault    Hata
Faulty – flawed   Hatalı-bozuk
Fax machines     Fax makinesi
Feasibility    Yapılabilirlik,fizibilite.
Feeder Service    Uzak mesafelere gidecek olan kargonun yerel limanlardan merkezi aktarma limanına tahliyesi hizmeti.
Feeder Vessel   Aktarma servisleri için kullanılan küçük kapasiteli kısa mesafe gemileri.
Female     Dişi
FIATA  Federastion International des Associations de Trasitaires et Assimillés için kısaltma.Uluslararası Freight Forwarder Dernekleri Federasyonu.Merkezi Zürih'te bulunan,93 ulusal taşımacılık,freight forwarder,gümrük acenteleri ve lojistik dernek ve federasyonun üye bulunduğu birlik.
Fidelity guarantee    Emanet garantisi
Fiduciary     Bir itimat müessesesi,kendisine değer emanet edilen.Saklama.
Fifth Wheel    Kamyonun çekicisini şasiye bağlayan ve kilitleyen yarım daire şeklinde çelik parça.
Final inspection   Nihai teftiş.
Finance   Finans
Financial      Finansal
Financial lesaing   Finansal kiralama
Financial management     Finansal yönetim
Financial markets     Finansal piyasalar
Financial pressure   Para sıkıntısı.
Financing,finance    Finansman
Finished goods inventory    Nihai mallar envanteri,stoğu(stok Amerikan İngilizcesinde inventory kelimesi ile karşılanır ,stock kelimesi ise hisse senedi demektir.Stok kelimesi Türkçe'deki stok anlamıyla İngiliz İngilizcesinde kullanılır.
Finished product     Bitmiş,nihai ürün,mamul mal.
Fire     Yangın ,ateş
Firkin    1Varilin 1/4'üne eşit hacim ölçü birimi.
Firm     Firma
Fixed assed    Demirbaş
Fixed Costs    Sabit maliyetler.faaliyete bağlı olmayan masraflar.Taşımacılıkta terminal,depo,antrepo vb.kiraları,emlak vergisi ve diğer sabit vergiler bu tür masraflardır.
Fixed manufacturing costs    Sabit üretim maliyetleri. Üretim miktarına bağlı olarak değişmeyen giderler.(kira,sigorta,elektrik giderleri gibi.)
Fixed Premium    Sabit prim
Fixed Rate    Sabit oran. (tersi floating rate:değişken oran.)
Fixtures  Demirbaşlar
FLAT CAR   Tavanı ve duvarları olmayan demiryolu vagonu.
Flat Rack/Flat Bed Contaıner    İçine yandan ve üstten mal yüklenebilen kenar ve duvarları olmayan platform şeklindeki konteyner.
Floating (open) policy- F.P.       Serbest (açık) poliçe
Floating Rate     Değişken oran 
Flood    Sel- su baskını
Floor manager department manager              Binadaki katlardan birinden sorumlu,departman müdürü.
Flow production              Akım üretimi
Flowchart                  Akım şeması.İmalatta hammaddeden mamule gelinceye kadar birbirini izleyen muhtelif işlemlerin ve tezgahların şemasını gösterir.
Force Majeure          Zorunlu haller.Savaş,doğal afet,deprem vb. gibi sözleşme taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmelerine engel denetimleri dışındaki olayları özetleyen ifade.
Foreign Exchange     Yabancı para
Foreign Exchange- f.x.     Döviz
Foreing exchange market Döviz piyasası
Foreing exchange reserve Döviz rezervi
Fork Lıft                     Palet,kızak ve sandıkların kaldırılıp indirilesi için kullanılan iş makinesi.
Foul  Bıll Of Ladıng                      Taşıyıcı tarafından malların hasarlı yüklendiğini gösteren konşimento."Clean Bill of Lading"in karşıtı.
Foundation         Kuruluş,vakıf
Four Way Pallet                       Dört taraftan iş makinesinin çatallarına girebilecek şekilde dizayn edilmiş olan palet.
Free Astray                Kaybolmuş bir malın bulunarak doğru destinasyona bedelsiz gönderilmesi.
Free In And Out (Fıo)                    Geminin yükleme ve boşaltma masraflarının kiracı veya yükleyici tarafından ödenmesi durumu.
Free In and Out, Stowed and Trimmed- F.I.O.S.T           Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
Free In and Out, Stowed- F.I.O.S               Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
Free of interest- f.o.l                Faizsiz
Free of Turn- F.T               Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.
Free Out               Geminin boşaltma masraflarının kiracı tarafından ödenmesi durumu.
Free Partıcular Average  (F.P.A.)           Sigortalayanın batma,yangın,çarpışma ve karaya oturma gibi haller dışında kısmi ziyan veya hasarı ödememesi halini ifade eden bir deniz sigorta terimi.
Free Port/Foreıgn Trade Zone                Liman Serbest Bölgesi.Gümrükten muaf malların elleçlendiği liman.
Free Tıme             Serbest,ücretsiz süre.Yükleme/boşaltma ekipmanlarının ücretsiz olarak kullanılabileceği ilave zaman.
Free Trade Wharf- F.T.W.               Serbest Ticaret Limanı
Free Trade Zone     Serbest Ticaret Bölgesi.Bir ülkenin devleti tarafından yasaklanmamış malların gümrükten muaf olarak girebileceği liman bölgesi.Bu bölgede mallar yüklenebilir,depolanabilir,imal edilebilir ve yeniden ihraç edilebilir.
Free zone         Serbest bölge
Freıght            Navlun.Hem yük hem de tük taşıma bedelini ifade eden terim.
Freıght Bıll  Navlun faturası.
Freıght Forwarder           Taşıma işleri organizatörü.
Freıghters          Yük gemileri.Soğuk hava depolu veya ambalajlı mal gemileri;konteyner,kısmi konteyner taşıma gemileri ve mavna taşıyıcıları.
Freigh policy   Navlun poliçesi
Freight bill- f.b                 Navlun senedi, faturası
Freight Collect=Freight Payable at Destination                     Navlunun varış limanında alıcı tarafından ödeneceğini gösteren kayıt.
Freight forward- fr.fwrd                Navlun vadeli
Freight forwarder           Navlun komisyoncusu,aynı yöne gidecek malları gruplandırarak sevk eden şahıs.
Freight- FRT.                Navlun
Freight prepaid                Navlunun yükleme yerinde satıcı tarafından ödendiğini gösteren ve taşıma belgesini konan kayıt.   
Freight prepaid- frt.pp                Navlun peşin ödenmiş
Freight ton- F.T             2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg.
Freightcolleckt- frt.coll             Navlun tahsil edilecek
FRN=Floating Rate Note                   Değişken faiz oranlı menkul değer.
Frozen assets               Hukuki tedbir sonucu kullanılması engellenmiş aktifler(frozen accounts :bu şekilde hesaplar)
Frustration               Poliçenin iptali 
Full Contaınership           Kalıcı konteyner hücreli veya diğer tip kargolar için boş alanı olmayacak şekilde teçhizatlandırılmış gemilerdir. 
Full loss             Tam kayıp
Full set                Tam takım.(full set of documents)
Full Terms- F.T      Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
Fund         Fon
FX=Foreign Exchange            Yabancı para,döviz.
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim