ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (T)


T T&E          Tranportation and Exportation için kısaltma.Taşımacılık ve ihracat.Malın liman girişinden çıkışına kadar olan kargo hareketlerini kontrol eden gümrük formu.
T.B.N.                      To Be Nominated için kısaltma.Henüz geminin veya diğer taşıma aracının isminin ya da kodunun bilinmediği zaman konşimentoya konulan not.
T.E.U.                Twenty Foot Equivalent Unit için kısaltma.20 Feet'lik konteyner.
T.I.R.              Transport international de marchandise par route:Ülkelerarası Karayolu Yolu taşımacılığı yapan araçların tanımlama işareti.
T.I.R.                         Transport International par la Route için kısaltma.Uluslararası Karayolu Taşımacılık Anlaşması.Amerika ve Avrupa hükümetleri arasında yapılan uluslar arası karayolu taşımacılığı anlaşması.Mühürlenmiş konteynerlerin TIR karneleri göstererek milli sınırları geçmesini sağlar.
T.L.                  Trailer Load için kısaltma.Dolu kamyon yükü.
T.O.F.C.                           Trailer on Flat Car için kısaltma.Bindirmeli taşıma.Açık yük vagonu üzerinde römork şeklinde taşıma."Piggyback" olarak da bilinir.
T.P.N.D. Theft, pilferage, non-delivery                       Hırsızlık, yağma ve teslim edilmeme risklerini kapsayan bir sigorta klozu.
T.T. Telex transfer                             Teleksle verilen ödeme emri.
Tag            Küçük not 
Tail            Kuyruk.Konteynerin veya römorkun arka tarafı.Burun ya da ön tarafın zıt tarafı.
Tankers                  Tanker.Ham petrol ve petrol ürünleri;kimyasal,sıvılaştırılmış gaz (LNG,LPG,şarap,pekmez ve benzer ürün tankerleri gibi,sıvı kargo taşımak için tanklarla donatılmış gemilerdir.
Tare Weight                Dara ağırlığı.Vagon veya konteyner taşımacılığında,vagonun veya konteynerin boş ağırlığı.
Tariff              Tarife.Taşımacı şirketlerin uyguladıkları fiyat teklifleri,kurallar.
Task          Görev
Tax               Vergi
Tax rebate            Vergi iadesi
Team                  Takım
Technical consultant                Teknik müşavir 
Technical sheet                 Teknik sayfa 
Technological gap                     Teknoloji açığı, boşluğu 
Telegraphic transfer- t.t                   Telgrafla para havalesi
Telex                 Teleks.İletilerin diğer şirketlere ulaştırılması için kullanılır.Faks veya internet bu sistemin çoğu yerde yerini almıştır.Ancak uluslar arası ticarette halen mahkemede tek geçerli yazılı haberleşme yöntemidir.
Teller     Banka veznedarı,Veznedar, memur veznedar, kasiyer
Temperature Recorder                Isı kayıt cihazı.Kargo yoldayken konteynerdeki ısıyı kaydeden cihaz.
Temporarily              Geçici olarak, arızi olarak
Temporary             Geçici, arızi
Tender             İhale
Tender                Fiyat teklifi.Eşya taşımacılığı,araç parkı veya konteyner yükleme boşaltma için fiyat teklifi.
Tendering of documents               Vesaikin iştira veya kabule arzı.
Tenor             Çekte öngörülen ödemedeki tarih .Vade (poliçe/bono).
Tension-meter             Gerilim ölçer 
Term              Vade. (kredi/mevduat) short term: kısa vadeli.
Term bill             Vadeli poliçe
Term insurance                Süreli hayat sigortası
Terminal               Gemi,tren,kamyon veya uçağa yüklenecek konteynerlerin hazırlanması veya bu araçlardan indirilecek konteynerin derhal istiflenmesi için tahsis edilmiş alan.
Terminal Charge                Terminal ücreti.Taşıyıcıların terminal alanlarındaki hizmetler için uygulanan fiyat.
Terms            Şartlar. (List of terms and conditions: şeriat listesi.)
Terms Of Sale               Satış terimleri.Milletlerarası Ticaret Odası'nın en son 2000 yılında belirlediği taşımada alıcı ve satıcının sorumlulukların belirten kargo satış terimleri.Bunlar EXW,FCA,FAS,CFR,CIF,CPKT,CIP,DAF,DES,DEA,DDU ve DDF'dir.
Test               Test, deneme 
Tester                Deneyen 
The bond market looks jittery Tahvil piyasası sinirli görünüyor.
The customer  shouldn’t  default in his payment                 (Müşteri primi ödemede temerrüde düşmemelidir.)
The maturity date is 31 st July 2008                         (Vade tarihi 31 temmuz 2008dir.)
The tenor of this credit is twelve months                    (Bu kredinin süresi 12aydır.)
Theft                     Hırsızlık
Theft insurance                     Hırsızlık sigortası  
Theme                Konu, tema
Third of exchange               Poliçenin üçüncü kopyası
Third party                Üçüncü taraf
Third party insurance                    Üçüncü şahıs hesabına sigorta
Throughputs                  İş/zaman oranı, iş çıkarma yeteneği
Tie                 Bağlamak
Tight money               Sıkı para
Till money                    Veznede el altında bulundurulan nakit.
Time                 Zaman, süre
Time Charter                  Kontrat süresi.Gemi sahibi ve kiracı arasındaki kira kontratı.Kira kontratının süresi yıllara göre ya da yapılan gemi yolculuğuna göre olabilir.
Time Charter- T/C              Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesitar. - Tarif - Gümrük tarifesi
Time deposit                     Vadeli mevduat.
Time Draft                 Çek vadesi.Vadesi gelmiş çek ya da belirlenmiş süreyi aşmış zaman.
Time policy                 Zaman poliçesi
Times interest earned                 Faiz karşılama oranı
Timing - time scheduling                Zamanlama
Title deed                     Tapu senedi
To   Assemble                   Monte etmek, kurmak
To  innovate                          Bir yenilik ortaya koymak, keşfetmek
To  label                              Etiketlemek, yaftalamak
To bank                                     Bankaya yatırmak
To change money            Para bozdurmak
To draw a plan              Bir plan çizmek
To fall due to come to maturity                 Vadesi dolmak
To get interest                  Faiz almak
To invenst                    Para yatırmak
To invest in equipment                       Teçhizata (donanım) yatırım yapmak
To lend (money) at interst                   Faize vermek
To make                      Yapmak, üretmek, imal etmek
To make on request                       Talep üzerine imal etmek
To open an account                   Hesap açmak
To overproduce                           Aşırı üretmek
To pack                      Paketlemek, ambalajlamak
To produce - to manufacture                   Üretmek, imal etmek
To save money                         Para biriktirmek
To send a money order                       Havale göndermek
To store - to stock                      Stoklamak
To waste                       İsraf etmek 
To wrap                         Sarmak, katlamak 
Tofinance                   Finanse etmek
Token money                      İtibari para
Ton Mile                 Mil başına taşınan yükün ton ağırlığı.Taşımacılıkta gelir ve giderleri karşılaştırmada kullanılır.1 ton yükün 1 mil taşınmasındaki getiri.
Tonnage                   Tonaj.100 feet3 ölçüsündeki hacim birimi.
Top Air Delivery              Konteynerdeki hava sirkülasyonu tipi.Hava sirkülasyon ünitesinde,havanın konteynerdeki en dip kısma kadar,evaparator aracılığıyla filtre edilerek oluklardan konteynerin en üst kısmına kadar ulaştırılmasıdır.Bu tarz akım özel yöntemler içerir.
Top urgent            Son derece önemli
Topic          Konu
Toss                Atmak, fırlatmak 
Total               Toplam, totai
Total output                Toplam çıktı
Towage                  Yedek gemi tarifesi.Yedeğe çekilen gemilere uygulanan ücret tarifesi.
Towage                    Yedekte çekme.
Toxic                Toksik, zehirleyici 
Tractor                Çekici,traktör.Bir ya da birden çok römorku çeken karayolu aracı.
Trade               Ticaret
Trade Acceptance                    Ödeme vadesi kabulü.Alıcı tarafından kabul edilen ödeme zaman veya gün vadesi.
Trade bill                 Ticari senet
Trade register              Ticaret sicili
Trade  acceptance              Ticari kabul
Trade  gap       Ticaret açığı
Trademark              Ticari marka
Trader          Tacir
Trading account               Ticaret hesabı
Trading company            Ticaret şirketi
Trading credit                    Ticaret kredisi
Trading profit             Ticari kazanç
Trading  stamps               İndirim kuponu
Traffic            Trafik.Nakil hattı üzerinde taşınan insanlar veya mallar.
Trailer           Römork
Trainee              Stajyer.
Training               Eğitim
Tramp Line                Düzensiz hat.Deniz taşıma şirketleri,gemilerini düzgün ve periyodik rotalarda kullanmaz.Nerede yüklenecek kargo varsa gemilerinin oraya yönlendirir.
Transaction             İşlem
Transfer agent           Devir acentesı
Transfer commission                  Havale komisyonu
Transfer deed                  Devir belgesi
Transfer fee                   Devir ücreti
Transfer risk                        Transfer riski.Ülke parasının dövize çevrilerek harice transfer edilememe riski.
Transferable letter of credit                   Devredilebilir akreditif
Transferor        Gönderen havale eden
Transferring bank                 Devreden banka
Transit insurance                           Nakil sigortası
Transport                    Taşıma,nakliyat.Yükün bir yerden bir yere nakli.
Transport & Exit (T&E)  Yabancı malların taşınması için bir limana ulaşması ve aynı ülke üzerinde başka bir limana gümrük vergisi ödemeden ihracı.
Transportation                   Nakliyat
Transship                   Aktarma.Malların bir nakil hattından diğer bir hatta transfer edilmesi veya bir gemiden diğer bir gemiye nakledilmesi.
Transshipment Port                   Aktarma limanı.Yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya aktarıldığı yer.
Traveller's cheque                Seyehat çeki
Treasure                  Hazine
Treasury bill                      Hazine bonosu
Treasury bond                     Hazine bonosu.
Trial Balance- T.B                      Mizan
Trough Rate                  Tek fiyat.Çıkış noktasından nihai varış noktasına kadar ki toplam fiyat.
Troughput Charge                    Konteyner indirme/bindirme ücreti.Konteynerin,konteyner alanına veya gemiye taşınmasındaki ücretlendirme.
Trust fund              Yedi emin fonu
Trust Receipt                Bankanın himayesi altındaki malların alıcıya devretmesi,kendi himayesinden çıkarması.
Trust receipt                       Yed-i emin makbuzu.
Trust receipt- t.r                   Zilyetlik makbuzu
Trustee                        Yönetilmesi için kendisine menkul ve gayrimenkul değerler emanet edilen şahı veya itibar kuruluşu.
Turnaround                      Bekleme süresi.Deniz ulaşımında,geminin limana ulaşması ve ayrılması arasındaki zaman.
Turnkey project                 Anahtar teslimi proje.
Turnover- T.O.               Ciro,iş hacmi
Tweendeck- T.C                   Gladora
Twin shares               İkiz hisse senetleri
Twins insurance                  İkizler sigortası
Twist counter                     Dönerli sayaç 
Twist-Lock              Kilit.Konteynerleri güvenli bir şasi üzerine oturtmak için kullanılan dört adet kıvrılabilen süngü şeklindeki aparat.
Two-Way Pallet           Çift yönlü palet.Çatallı forkliftlerin sadece iki yanından kavrayabileceği şekilde dizayn edilmiş palet. 
Type            Çeşit, tür
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim