ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (D)


D&H   Dangerous & Hazardeous için kısaltma.Tehlikeli ve taşınması özen ve dikkat isteyen kargo.
D.A.F.     Delivered At Frontier için kısaltma.Varış yeri belirtilmek suretiyle sınırda teslim.Belirtilen yerde malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak sınırda,ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önceki belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelmektedir.
D.D.C.  Destination Delivery Chargeiçin kısaltma.Varışta teslim masrafı.Konteyner büyüklüğüne bağlı olarak birçok kargo tarifesine uygulanan masraftır.Bu masraf tali masraf olarak temel deniz navlununa eklenir.Gemiden vinç boşaltmaları,terminal içindeki ağır kamyon taşımaları ve terminal operasyonları için kapı ücreti dahildir.
D.D.P.  Delivered Duty Paid için kısaltma.Malların ithalatçı gümrük resmi ödenmiş olarak teslime varış yeri belirtilmek suretiyle malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla,satıcının teslim yükümlülüğünde yerine getirilmiş olacağını ifade eder.Satıcı malların giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde,gümrük resmi dahil olmak üzere vergiler ve öteki ücretlendirmeleriyle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir.EXW satıcı için en az sorumluluk ifade ederken,DDP en fazlasını ifade eder.
D.D.U.  Delivered Duty Unpaid için kısaltma.Gümrük resmi ödenmeden teslim malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla,satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacağını ifade eder.Satıcı,buraya kadar getirilirken malların masraf ve risklerinden (gümrük resmi,vergiler ve diğer ödenebilir ithalat ücretleri dışında) sorumludur.Alıcı,oluşabilecek herhangi artı masrafları ve gümrük çıkış işlemlerinde yetersizlikten dolayı oluşacak riskleri üstlenir.
D.E.Q.      Delivered Ex Quay,(Duty Paid) için kısaltma.Rıhtımda teslim.Varış limanı belirtilmelidir.Malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak,ismi geçen uygun rıhtımın üzerindeki limanda,DDU'nun yerine getirilmesi manasına gelir.Satıcının malların teslimine kadar olan gümrük resimlerini,vergilerini ve diğer ücretleri de içeren tüm masraf ve riskleri taşıması gerekir.
D.E.S.       Delivered Ex Shıp için kısaltma.Gemide teslim.Varış limanı belirtilmek suretiyle malları gümrük işlemleri tamamlanmadan,gemi üzerinde teslim yükümlülüğünü yerine getirmesidir.Satıcı,belirlenmiş limana gelene kadar geçen sürede mallara gelebilecek riskleri ve masrafları karşılamak zorundadır.
D.F. CAR      Damage-free Car için kısaltma.Hasara karşı özel ekipmana sahip yük vagonu.
D.O.T.  Department of Transport için kısaltma.ABD Ulaştırma (Taşımacılık) Bakanlığı.
D.R.S.F.     Destination Rail Freight Station için kısaltma."Varış yeri demiryolu yük taşıma istasyonu".
D.R.Y. Bulk Container    Kuru dökme yük konteyneri.Küçük taneli,toz ve katı akışkan malları dökme halinde taşımak için yapılmış konteyner.Özel bir şasi veya platforma sahiptir.
D.R.Y. Cargo       Sıvı olmayan kargo.Genellikle ısı kontrolü gerekmez.
Damage    Hasar
Date draft- ds dft/Sight draft      İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe
Days after sight- d.s.      İbrazından sonraki günler
De facto    Fiili,fiilen (Latince)
Deadweight     Bir geminin kargo,kuru ve likit yük toplam ton taşıma kapasitesini ifade eder.Geminin deadweight kapasitesi yüklüyken "yük çizgisine "batıncaya kadar aldığı su miktarından boşken aldığı su miktarının ton cinsinden farkı olarak hesaplanır.
Deadweight Cargo    Gemi yükleme birimi.40 fit alana istiflenebilen kargonun ton ağırlığını ifade eder.
Dealer    Döviz ve menkul değerlerin alım-satım ve yönetimini yürüten uzman.
Death    Ölüm
Debit account     Borçlu hesap
Debit advice     Borç dekontu
Debit an item    Bir kalemi borçlandırmak
Debit- deb.     Borç zimmet
Debit interest     Borç faizi.
Debit memorandum     Bir borcun miktarını ve nedenini gösteren fatura dışındaki herhangi bir belge.
Debit note     Zimmet veya borç kaydını gösteren kağıt
Debit Note- D/N      Borç Dekontu
Declaration/Declared- Decl.     Beyanname/deklare edilmiş
Declare   Bildirmek
Declared value     Beyan edilen değer
Decoding     Çözme (şifre)
Deconsolidation Point       Dağınık veya konteynere yerleştirilmemiş kargonun teslimat için yeniden yüklendiği yer.
Decressing term insurance     Azalan süreli sigorta
Dedictubles    Tenzili muafiyet indirimi
Deductible     Tenzililatlar, indirilenler 
Deed    Amel,hareket,davranış
Default      Borcun ödenmemesi,Girilen taahhüdün yerine getirilme hali.Temerrüt hali.
Defaulting on loans      Kredinin karşılıksız kalması, borç alınmış paranın şartlarına uygun şekilde geri ödenememesi.
Defect     Defo,hatalı
Defendant- Deft      Müdafi, savunucu
Deferred payment     Vadeli ödeme
Deficit Weight    Eksik tonaj.Olması gerekenden eksik ağırlık.
Define, definition    Tanımlamak;tanım
Delivery at Frontier- D.A.F     Hudutta teslim
Delivery- D/y     Teslimat
Delivery Instructions     Teslim talimatları.Belirtilen adresten malın alınıp dağıtım iskelesine teslim talimatı.Genellikle bu tip talimatlar ihracatçı tarafından kara taşımacılığı operatörüne veya kara taşımacılığını tümleyen demiryolu taşıma operatörüne verilir."Shipping Deliver Order" (Yükleme Teslim Talimatı) olarak da bilinir.
Delivery Order- D/O     Teslimat emri
Demand deposit     Vadesiz mevduat
Demand deposit=sight deposit     Vadesiz mevduat.istenildiğinde mudi tarafından kısmen veya tamamen ve herhangi bir ön ihbara gerek olmaksızın derhal çekilebilen mevduat hesabı. 
Demand Draft- D/D     Görüldüğünde ödenecek poliçe
Demdes  Demurrage/Despatch için kısaltma.Malın gemiden yüklemenin veya boşaltmasının öngörülenden daha hızlı veya daha yavaş gerçekleştirilmesinde ödenen para.
Demurrage     Geminin geç yükleme veya geç boşaltma nedeniyle limanda normalden daha fazla sürede kalması nedeniyle ödenen para cezası.(sürastarya)
Density     Yoğunluk.Beher metreküp veya başka hacim birimi başına yük ağırlığı.
Dental insurance     Diş sigortası 
Deposists     Banka mevduat
Deposit (nıun)    Mevduat, para yatırmak
Deposit account- D.A     Mevduat hesabı
Deposit Account Time Deposit     Vadeli hesap
Deposit pass-book- D.P.B.    Mevduat cüzdanı
Deposit receipt- D/r    Teminat makbuz
Depot, Container     Konteyner Deposu.Boş konteynerlerin alınıp bırakıldığı boş alan.
Depreciation- Depr      Amortisman
Description, descriptive     Tasvir;tasvirle ilgili
Design     Dizayn;çizim,tasarım
Designer     Tasarımcı
Despatch Discharging only- d.d.o.     Yalnız boşaltmada dispeç
Despatch half Demurrage- D.1/2 D.     Surastarya yarısı kadar dispeç
Destination     Varış yeri,istikamet,destinasyon.Taşıyıcının malı alıcı veya acentesine teslim edeceği yer.
Detention     1.Verilen müsait zaman dışına taşarak taşıyıcının ekipmanının gecikmesine sebep olan gönderici veya alıcıya verilen para cezasıdır.Demurraj yüke,detention ise ekipmana uygulanır. 2.Aracın ve yükün çeşitli nedenlerle devlet tarafından alıkonulması.
Determine     Belirleme karar vermek
Devanning     Konteynerin yada kargo vanının boşaltılması.
Diligent     Gayretli, çalışkan
Dimension     Boyut
Dire     Dehşetli, 
Direct     Direkt ;dolaysız
Direct cost     Direkt maliyet(hammadde,işçilik.)
Direct product profitability     Direkt ürün karlılığı.
Directors and Officers insurance     Müdür ve yetkililer sigortası
Disbursement     Bir taahhüde ilişkin olarak yapılan kısmi veya tam ödeme.
Discharge=release     Serbest bırakma, ibra,boşlatma.
Discount- Dis     İskonto, indirim,kırmaifiyat tenzilatı.
Discrepancy     Akreditif şartlarıyla kontrol edilen vesaik arasındaki zıtlık veya başkalık.
Discrepancy Letter Of Credit     İhtilaflı kredi mektubu/akreditif.Sunulan dökümanlar Kredi Mektubunun gerekliliklerine uygun olmadığı taktirde "ihtilaflı" olarak muamele görür.Bankalar ihtilaflı akreditiflerle muamele gerçekleştiremezler.Durumu alıcı veya satıcıya bildirip talimat beklerler.
Dishonor =Non-Payment or Non-acceptance    Ödeme veya kabule arz edilen kambiyo senedindeki borcun muhatabı veya bankası tarafından ödenmemesi veya kabul edilmemesi.  
Displacement    Geminin ağırlığı.Geminin taşırdığı suyun metreküpünün deniz suyunun ortalama yoğunluğu olan 1,025 ton/m.'e bölünmesiyle hesaplanır.
Distribute/Distributor- Distr       Dağıtma/Distiribütör
Distribution expenses     Dağıtım giderleri
Ditto- do       Aynı, aynen
Diversion     Transit halindeki malın veya tüm geminin rotasındaki değişiklik.
Diversity    Çeşitlilik
Divided policy    Bölünmüş poliçe
Dividend/Division- Diy     Temettü/Taksim,,hisseye göre dağıtılan kar payı.
Dividends    Kardan alınan pay (temettü)
Division    Taşıyıcının ortak yüklemelerden elde edilen geliri bölüşme uygulaması.
Dock    Rıhtım.Kara taşımacılığında bir endüstriyel bölge veya taşıyıcı terminalindeki yükleme ve boşaltma platformu.
Dock Receipt      Rıhtım irsaliyesi.Malın teslim alındığına dair belge.Çoğunlukla deniz konşimentosunun hazırlanmasında kullanılır.
Documentary Credit D/C    Akreditif,vesikalı kredi
Documents against discretion of collecting bank- D.a.d     Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik
Documents against payment- D/P      Vesaik mukabili ödeme
Documents Againts Acceptance (D/A)    Alıcının ödemeyi yapması halinde evrakın teslimine ilişkin bankaya verdiği talimattır.Kabul karşılğı vesaik
Dolly     Konteynerin ön tarafını destekleyen tekerlek seti.Konteyner bir çekiciye bağlı olmadığı zaman kullanılır.
Door To Door     Kapıdan kapıya taşıma.Eşyanın göndericiden alıcıya kadar tüm taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.Evden eve nakliye olarak da bilinir.
Dormant account      Hareket göstermeyen veya çok az hareket gösteren hesap.
Double insurance     Çifte sigorta
Downpayment      Peşin ödeme
Draft     Bir tarafın,(drawer-keşideci) bir başka tarafı (drawee-muhatap) yazılı olarak gönderdiği,muhatabın belirli bir tarihte belirli miktarda ödeme yapması yönünde koşulsuz talimatıdır.Poliçe,kambiyo senedi.
Draft attached- dft     Poliçe eklenmiş
Draft date     Kabul tarihine bakılmadan belirli bir tarihte vadesi dolan çek,poliçe ya da senet.
Draft Discounted     Bir kredi mektubu altındaki kabul edilmiş ve bir banka tarafından iskontolu olarak satın alınmış vadeli çek,poliçe ya da senet.
Draft Sight     Talep edildiğinde vesaik karşılığı ödenebilen çek,poliçe ya da senet.
Draft Time     Vesaik karşılığında veya kabulü rücuundan sonra belirli bir tarihte vadesi dolan çek,poliçe ya da senet.
Draft, Bank     Bir satıcının alıcıya genellikle bir banka aracılığıyla gönderdiği çek,poliçe ya da senet.
Draft, Clean     Hiçbir evrakın ekli olmadığı çek,poliçe yada senet.
Draft=Bill of Exchange      Poliçe
Draw     Keşide etmek,çekmek,tanzim etmek.
Draw (verb)      Para çekmek
Drawback- d.bk.     Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum
Drawbag     Bir ithalat harcının kısmi geri ödemesidir.Geri ödemeler genellikle yapılır çünkü mallar harcın tahsil edildiği ülkeden yeniden ihraç edilir.
Drawee     Muhatap.Bir draft'ı düzenleyen kişi ya da firmadır.Bu nedenle ödemeyi alan taraftır.
Drawer- Dr.      Keşide eden,poliçeyi çeken şahıs, poliçenin alacaklısı,tahsil vesaikinin alacaklısı,keşideci.
Drayage      Ağır yük taşıtı ya da kamyonla yapılan yerel taşımalar için alınan ücret."Cartage" ile aynı anlamı taşımaktadır.
Driver’s license    Sürücü belgesi
Due Date     Vadenin son günü,ödeme günü.
Due diligant     Yerinde inceleme
Dumping     İndirim,fiyat kırma.Bir malı bir ülkenin ortalama piyasa fiyatının altında ithal etmeye çalışmaktır.Genellikle ihracatçı ülkenin sübvansiyonu vardır. 
Durable Goods     Dayanıklı mallar
Duration    Süre,vade süresi.
Dynamometer - tensile-strength tester    Dinamometre,gerilim gücü testi. 
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim