ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (L)


L L.C.D.          Telegram Country Destination-- Telgraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.L.       Less than Container Load için kısaltma.Parsiyel yükleme yapılan konteyner.Birden fazla yükleyici ve/veya birden fazla alıcısı olması gerekir.
L.C.O.          Telegram Country Origin- Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde
L/G Letter of guarantee       Teminat mektubu.
Label       Etiket, yafta
Labor     Emek
Labor cost per output unit       Birim çıktı başına işgücü maliyeti
Labor demand      İşgücü talebi
Labor hand-work - manual labor      El işi - manuel (el ile yapılan, otomasyonlaşmamış ) işçilik
Laboratory     Laboratuar
Laboratory test       Laboratuar testi
Laden      Aracın veya geminin bordasına yüklü halde.
Lading      Yüklenen mal ve yük içeriğini ifade eder.
Land     Arazi ve arsalar
Land Bridge       Köprü ülke taşıması.Bir malın deniz yoluyla ikinci bir ülkenin kara veya demiryolu ile taşınarak üçüncü ülkelere taşınması.Asya çıkışlı bir malın ABD'de karada taşınıp deniz yoluyla Avrupa'ya aktarılmasında olduğu gibi.
Land register     Tapu kaydı.
Landed Cost      Bir ürünün taşıma maliyetleri de dahil,alıcıya toplam maliyeti.
Landing certificate      Bazı ithalatçı ülkenin konsoloslukları tarafından gümrüğe tabi mallar için ihraç noktası veya yerinde düzenlenen sertifika.
Landing Gear      Şasinin ön tarafında çekiciden ayrıldığında dorseyi dengede tutmaya yarayan parça.
Laptop  computer       Diz üstü bilgisayar
Large scale production      Büyük ölçek üretimi
Lash       Lighter Aboard Ship için kısaltma.Malları kaldırmak boşaltmak için bir vince sahip gemi.
Lash ship       Arkasında mal yüklü mavnaları (lighters) taşıyan gemi.
Laspeyres ındex      Laspeyres endeksi
Law      Yasa , kanun
Lawsuit     Dava
Lawsuit defense     Dava savunması
Laydays      Gemilerin yükleme veya boşaltma için limanda kalacağı belirli süre (starya). Bu süre aşılırsa gecikme masrafları sözkonusu olur. Bk.Demurrage.
Lead manager       Kredi kansorsiyumlarında yönetici banka.
Leader brokerage house     Lider aracı kuruluş 
Leader underwriter         Lider sigortacı
Learning curve      Öğrenme Eğrisi
Lease back       Leesbek finansman
Lease leasing      Kiralama
Leasing       Finansal kiralama, yatırım mallarının imalatçı tarafından doğrudan veya onun adına aracı bir leasing şirketi tarafından bu malları kullanacak olana kiralanması. Böylece kiralayan şahıs/şirket mal bedeli için para bağlamamış olur.
Leasing payables     Finansal kiralama borçları
Ledger- led       Defterikebir
Legal      Kanuni takip
Legal portıon     Mahfuz hisse
Legal reserve     Kanuni yedek akçe
Legistlation     Mevzuat
Lending      Ödünç verme, kredi açma
Length Overall- L.O.A       Geminin tam boyu
Less important      Daha az önemli
Lessee      Kiralayan
Lessor - Lesser      Kiraya veren
Letter of advice- L.a.      İhbar mektubu
Letter Of Credit (LC)        Akreditif,kredi mektubu.Malı ithal eden alıcı adına bir bankanın satıcıya belirli şartları yerine getirmesi ve belirli belgelerin teslimi şartıyla belirli miktarda ödeme yapması için verilen yetki.
Letter Of Credit-Revolving          Yenilenen akreditif.Belli miktardaki dönülmez akreditif,belirlenen bir vade sonunda aynı miktar için kendini yenilemektedir.
Letter Of Credit-Transferrable       Devredilebilir akreditif.Lehdarı ödeme yapacak olan bankadan,akreditifin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa devretmesini talep edebileceği akreditif türüdür.
Letter of deposit- L/D       Rehin senedi
Letter of hypothecaion- L.h.     İpotek mektubu
Letter Of Imdemnity       Tazminat mektubu.Temiz bir konşimento (Clean Bill of Lading) elde etmek için malların muayenesinde hasar ve zarar tespit edilmesine rağmen bazen göndericinin imzalayıp taşıyıcıya verdiği belge.
Leverage ratios     Kaldıraç oranları
Lıabılıtıes     Borçlar
Lıquıd assets     Likit varlıklar
Lıquıdıty ratıo     Likidite oranı
Lısted securıtıes     Kote edilmiş menkul değerler
Lıvıng standart     Hayat standardı
Liability      Yükümlülük,sorumluluk,taahhüt.
Liability insurance       İşveren ve mali sorumluluk sigortası
Libor=London interbank offer rate      Londra'daki üç bankanın birbirlerine yaptıkları plasmanlarda uyguladıkları faiz oranı.
Lice worker      Hat çalışanı
Life      Hayat
Life Boat- L.B     Can Filikası                                                                                                     
Life insurance     Hayat sigortası
Lightening       Geminin limana yanaşabilmesi için demirliyken yükünün bir bölümünü boşaltıp hafiflemesi.
Limited      Sınırlı, limitli
Limited coverage      Sınırlı teminat, sınırlı küvertür
Line Haul      Hat taşıması.Yerel servisin dışında bir şehirden diğerine yapılan taşımalardır.
Liner      Düzenli olarak belirli limanlar arasında hat taşımacılığı yapan gemi.Tarifeli sefer yapan gemi.
Liner bill of lading      Tarifeli sefer yapan gemilerce taşınan kargo için düzenlenen konşimento.
Liquid fund     Likit fon
Liquid funds      Kolayca nakde çevrilebilen veya ödemelerde kullanılabilen değerler.
Liquidation      Borçların ödenmesi için aktiflerin tasfiye edilmesi.
Liquidation, liquidated/liquid - Lig      Tasfiye, tasfiye edilmiş/likid
Liquidity     Likidite, nakit yeterliliği, bir kuruluşun borçlarını zamanında ödeyebilme yeteneği.
Liquidity risk     Likidite riski
List       Listelemek, liste 
Litigation      Anlaşmazlık, ihtilaf
Livestock      Canlı hayvan 
Lloyd's registry Lloyd        Sicili.Gemilerin tetkik ve sınıflandırılmasını yapan ve böylece sigortacıların ve diğer ilgili kişilerin sigorta veya kullanıma sunulan gemilerin kalite ve durumu hakkında bilgilendiren kurum.
Loan      Kredi
Loan rate     Borçlanma oranı
Local Cargo     Yerel yük.Yerel bölgede taşıyana teslim edilen veya taşıyandan nihai alıcıya teslim eden yük.
Local cheque     Mahalli çek
Logistics      Lojistik.Müşteri memnuniyetini sağlamak için üretimden tüketime kadar malların,hizmetlerin ve ilgili bilgilerin etkin ve verimli akışını ve depolanmasını sağlayan planlayan,uygulayan ve denetimi yapan tedarik zinciri parçası.
Long run cost curve     Uzun dönemli maliyet eğrileri
Long term agreement     Uzun dönemli sözleşme/ anlaşma
Long term disability      Uzun dönemli işgöremezlik
Long Ton       Büyük ton.2,204 pound.
Longshoreman      Liman işçisi.Limanda gemileri yüklemek ve boşaltmak üzere görevlendirilen kişi.
Loose     Ambalajsız,paketlenmemiş mal. 
Loss     Zarar, kayıp 
Loss mınımızatıon     Zarar minimizasyonu
Loss ratio       Hasar oranı
Low price     Düşük fiyat
Lower Hold- L.H.      Dip ambar
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim