ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (P)


P P&I Protection and Indemnity için kısaltma.P&I sigortası,ortaya çıkacak yük ve çevre hasarlarının miktarının reasürans şirketleri tarafından karşılanamayacak kadar büyük miktarlarda olabildiği için gemi sahibi firmaların bir araya gelerek kurdukları sigorta klüpleridir.Küçük hacimli yerel taşımalar haricinde tüm uluslararası deniz taşımalarında gemini P&I sigortası sahibi olması şartı bulunur.
P.A.=Per annum: Yıllık (Faiz oranı)
P.C.=PCT=Percent  Yüzde (%)
Packaging room Paketleme,ambalajlama odası
Packing – packaging Paketleme,ambalajlama
Packing department Paketleme departmanı
Packing list Taşınan mal kalemlerinin tek tek birim/adet ve işaretlerinin belirtildiği ancak değerlerinin yer almadığı liste.
PADAG Please Authorize Delivery Against Guarantee için kısaltma."Lütfen garanti karşılığında mal teslimini sağlayınız".Alıcının elinde orijinal konşimentonun bulunmaması halinde ilgili acenteye talimat vermesi için kullanılır.
Paired PORTS ABD'de uygulanan bir gümrük programı.Belirlenmiş olan iki gümrük kapısından herhangi birine giriş evrakları olmadan kargo kabulü yapılabilmesini sağlayan elektronik sistem.
Pallet Palet malların altına konan, yüklemede kolaylık sağlayan tekerlekli metal çerçeveler.
Paper ramp İki noktayı eşitlemekte kullanılan demiryolu rampası.
Paper rate Herhangi bir yüke uygulanmadığı için kağıt üzerinde kalmış taşıma ücreti.
Par value Nominal değer
Parcel Receipt Bir taşıyıcının,tamamen kurallara ve yasalara uygun olarak,minimum konşimento fiyatının altında bir ücretle küçük paketleri taşıması halinde yük sahibine konşimento yerine verdiği evraka verilen ad.
Partial Containership Kısmi konteyner gemisi.Hem kalıcı konteyner hücreleri hem de parsiyel yük için bölmeleri olan gemi.
Partial disablement Kısmi işgörmezlik
Partial loss Kısmi kayıp
Partial loss Kısmi ziya
Partial Shipments Parsiyel yükleme.
Particular average Sigorta ile ilgili bir terim.Prim hesaplamasında kullanılır.
Particular contidions Özel şartlar
Partional loss Kısmi hasar
Partner Eş,partner
Party Parti
Pass Book- P.B.  Tasarruf cüzdanı
Past due Vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş.
Patent Patent
Payable in arrears  Faiz ödemelerinin faiz devreleri sonunda yapılacağını gösteren ibare.
Payee Belirli bir kıymetli evrakta adına ödeme yapılacak kişi,alacaklı.Akreditifte alacaklı çek/senet sahibi ya da bankası olabilir.
Payment Ödeme
Payroll Bir kuruluşun ödediği maaşların döküm listesi.
Peace of mind Huzur
Peg balance interest free balance :İkili anlaşma sonucu belirlenen ve bir hesapta faizsiz kalması şartla bağlanan bakiye, 
Per capita Kişi başına
Per capita Fert başına, adam başına, kelle başına 
Per capita GNP Fert başına düşen gayrisafi milli  milli gelir.
Per Diem Günlük bazda sabitlenmiş bir ücret için Latince kökenli terim.
Per pro Vekaleten imzaya yetkili. 
Perfect competition Tam rekabet
Performance bond Kesin teminat mektubu
Perils Tehlike, risk
Perils of the sea Denizyolu taşımacılığında taşıyıcının yasal sorumluluğunun olmadığı riskler.
Period Peryod,süre
Perishable goods Kolay bozulan mallar
Permanent health insurance Daimi sağlık sigortası
Permanently Sürekli olarak
Person Şahıs
Person accident and illness Ferdi kaza ve hastalık sigortası
Personel Personel
Personel accident insurance Ferdi kaza sigortası
Personel rotation Personelin belli sürelerle değişik departmanlarda çalıştırılması
Personnel management Personel yönetimi
Personnel replacement Personel ikamesi
Personnel turnover Personel devri
Phase Safha,aşama
Physical damage Fiziksel hasar
Phytosanitary Inspection Certificate Bitki Sağlık Sertifikası.Başka bir ülkeye ihraç edilecek bir ürün için ve bu ülkenin talebi üzerine verilen ve tarım ürününün sağlık açısından zararlı olmadığını herhangi bir hastalık taşımadığını gösterir belge.
Pickup Bir yüklemeye konu olan kargonun yükleyicinin fabrika veya deposundan kamyon ile teslim alınması.
Piece Parça, kalem 
Piece : work Parça işi
Pier İskele,rıhtım
Pier to pier Rıhtımdan rıhtıma taşıma.
Piggy packer Konteynerleri demiryolu vagonlarına indirmeye/bindirmeye yarayan mobil vinç.
Piggyback Kamyonun içinde yüküyle birlikte demiryoluyla taşınmasına verilen ad."Rail Pigs" de denir.
Pilot plant Plot tesisi
Place of delivery Teslim yeri
Place of jurisdiction Hukuki anlaşmazlık halinde davanın açılacağı yer.
Plaintiff Davacı
Plant manager Tesis müdürü
Pledge Rehin
PO=payment order Ödene emri
POD Port of Discharge veya "Port of Destination" için kısaltma.Boşaltma Limanı.
Point of origin Çıkış (orijin) yeri.Kargonun yükleyiciden teslim alındığı nokta.
POL 1."Port of Loading" için kısaltma.Yükleme limanı. 2."Petroleum Oil and Lubrications" için kısaltma.Petrol ve diğer sıvı yakıtlar.
Policiy Police, politika
Policy an cargo Mal taşıma sigorta poliçesi
Policy assignment Poliçenin devri
Policy conditions Poliçe şartları
Policy drafting Poliçe hazırlanması yazılması
Policy holder Poliçe hamili
Policy owner Poliçe sahibi
Policy signing Office Police imza bürosu ofisi
Pomerence Act ABD'de bir konşimentonun düzenlenebileceği durumları gösteren kanun.
Port falio Portföy
Port of Call- P.O.C Uğranılacak liman
Port Of Discharge (BILL OF LADING) Konşimentoda "Boşaltma Limanı" olarak gösterilen yer.
Port Of Entry Kargonun boşaltıldığı ve ithalatçı ülkeye giriş yaptığı gümrük noktası.
Port Of Exit Kargonun yüklendiği ve ülkeden çıkış yaptığı gümrük noktası.
Port of Refuge- P.O.R - Sığınılacak liman
Portial disablement Kısmi işgörmezlik
Positive Cross elasticity Pozitif çapraz elastikiyet
Possibility İmkan,ihtimaliyet
Posting Hesaba kayıt geçirme.
Potential  Potansiyel
Power of attorney Vekaletname
Power of Attorney/Private account- P.A - Vekaletname/Özel fiyat
Powerty line Fakirlik çizgisi
Pratique Certificate İlgili ülkenin sağlık bakanlığı yetkilileri veya bakanlık tarafından bir geminin üzerindeki geçici karantinayı kaldırmak üzere verilen evrak.Gemicilik jargonunda "pratika" diye geçer.
Pre Cooling Narenciye ve benzeri bozulabilir yükler için uygulanan ve kargonun ani ısı değişimlerinden dolayı bozulmasını engelleyen önceden soğutma yöntemi.
Premium incomes Prim geliri
Premium- prem Prim
Premiums Primler
Prepaid (Ppd.) Yükleyicinin taşıyıcının konşimentoyu serbest bırakmadan önce yaptığı ön ödemeler.
Prepayment Borcun/kredinin vadesinden önce geri ödenmesi.
Prescription period Zaman aşımı süresi
Pre-shipment/pre-export finance  Sevkiyat/ihracat öncesi finansmanı, prefinansman.
Price Fiyat,eder
Price cuts  Fiyat kesintileri
Price discrimination Fiyat ayırımı
Price elasticity  Fiyat esnekliği
Price elasticity of demand Talebin fiyat elastikiyeti
Price inflation Fiyat enflasyonu
Prima facie İlk bakışta
Primary Ana,temel,esas
Primary Balance Faiz dışı bütçe dengesi
Prime rate ABD Federal Reserve Bank'ın birinci sınıf ABD bankalarına uyguladığı faiz oranı.
Princible of diminishing marjinal rate of substitution Azalan marjinal ikame oranı
Prinsible of accelarater  Hızlandıran prensibi
Prinsible of multiplier Çalışan prensibi
Prior approval Ön onay
Prior endorsement's guaranteed Önceki cirolar garanti edilmektedir anlamına gelen ve son lehdarın kendisinden önceki ciroları garanti ettiğini göstermek amacıyla çek/poliçe vs.'nın arkasına konan ibare.
Prior to shipment Yüklemeden önce
Private banking Zengin  şahısların fonlarını yönetmek amacıyla yapılan özel  bankacılık.
Private health insurance Özel sağlık sigortası
Privite cost Özel maaliyet
Pro Forma Invoice Proforma fatura.Bir tedarikçi tarafından alıcıya gönderilen tüm satış şartları,yüklenecek malın cinsi,miktarı ve değeri belirtilen fatura.
Pro rate Orantılı anlamına gelen Latince bir terim.Özellikle gemicilikte astarya ve sürastarya hesaplarında müsaade edilen gün süresi aşıldığı ve önce tamamlandığı taktirde fark süre hesabında tam gün değil,geçen saat ve dakika oranı ile hesaplanacağını ifade eder.
Problem of choice Tercih problemi
Procedures Prosedür
Processing method İşlemleme metodu
Produce Üretmek
Producer – manufacturer Üretici,imalatçı
Product Ürün
Product analysis Ürün analizi
Product design Ürün tasarımı
product differentiation Ürün farklılaştırması
Product mix Ürün karması
Product range Ürün yelpazesi
Product specialization Ürün uzmanlığı
Production Üretim
Production – output Üretim.çıktı
Production constraints Üretim kısıtları
Production cost Üretim maaliyeti
Production cycle Üretim döngüsü
Production factors Üretim faktörleri
Production function Üretim fonksiyonları
Production index Üretim endeksi
Production management Üretim yönetimi
Production manager Üretim müdürü
Production methods Üretim yöntemleri
Production overheads Üretim genel giderleri
Production planning Üretim planlaması
Production potential Üretim potansiyeli
Production prices Üretim fiyatları
Production process Üretim süreci
Production progress Üretimde ilerleme
Production standards Üretim standartı
Production statement Üretim beyanaatı
Production time - manufacturing time Üretim-imalat zamanı
Production volume ratio Üretim hacim oranı
Production worker Üretim içşisi
Productive Verimli
Productive capacity Verimlilik kapasitesi
Productivity Verimlilik (girdi/çıktı oranları)
Productivity indicators Verimlilik göstergeleri
Products Ürünler
Profit Kar
Profit and loss- p.and l. Kar ve zarar
Programme - to Schedule Programlama
Progress control İlerleme kontrolü
Project Proje
Project management Proje yönetimi
Project manager Proje müdürü
Project planning Proje planlama
Prolongation=Extension Uzatma,temdit
Promissory note- P/N (p.N)  Emre yazılı senet
Property Mal,mülkiyet
Property insurance Mal-Mülk zarar sigortası
Proposal form Teklif formu
Protest Protesto
Prototype Prototip
Provide Temin etmek,sağlamak
Provisions Maddeler,hükümler
Provisions for doubtful debts Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar
Proximate cause Hasarı doğuran yakın sebep
Proxy Bir oylamada bulunamayacak kişinin kendisini temsil etmesi için başkasına verdiği vekalet belgesi.
Public finance Kamu maaliyesi
PublishingAgent Ulaşım hatları tarafından,tarife ve fiyatları veya düzenleme ve kuralları yayımlama için yetki verilen kişi ya da kuruluş. 
Purchase Satın alma,mübayaa
Pursue İlerlemek,yürütmek
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim