ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (S)


S S.B.F. Sauf bonne fin                Under usual reserve :Mutat rezerv tahtında, alacak kaydı kesin tahsilat sağlandıktan sonra.
S.D.R.Special drawing right                 Özel çekme hakkı.
S.E.D.               Shipper's Export Declaration için kısaltma.ABD Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği taşıtıcı İhracat deklarasyonu.
S.E.O. Salve errore et omissione                  (Latince) Yanılma unutma hariç (erros and omissions excepted), bankaların mudilerine gönderdiği ekstrelere konan bu kayıtla banka hataları ileride düzültme hakkını saklı tutar.
S.R.C.C. Strike, riots, civil commotions                 Grev, ayaklanma ve sosyal karışıklık hallerini kapsayan sigorta klozu.
S.T.C.                Said to Contain için kısaltma.Ambalaj için kısaltma.Ambalaj içinde gönderici tarafından bulunduğu beyan edilen mal için taşıyıcı tarafından konşimentoya konulan not.
S.T.W.                     Said to Weightiçin kısaltma.Taşıtıcının ağırlık beyanını kontrol etmeyen taşıyıcı tarafından konşimentoya konulan not.
Safe deposit box            Kiralık kasa.
Safety device          Güvenlik aygıtı 
Safety measures       Güvenlik tedbirleri
Safety stock - safety inventory        Güvenlik stoku
Sale            Satış 
Sales Book- S.B       Satış Defteri
Salvage charges- S.C       Kurtarma masrafları
Sanction        Yaptırım.Bir hükümet tarafından başka bir ülkeye karşı yapılan bir ambargo
Saturated market         Doymuş piyasa.
Save               Tasarruf etmek, korumak
Saving       Tasarruf
Savings account       Bankada tasarruf hesabı
Scatter chart             Serpilme grafiği
Sea Waybill              Deniz konşimentosu.Genellikle şirketin kendi için yaptığı taşımalarda kullandığı malın gemi bordasına yüklendiğini gösterir belge.
Sea Worthiness               Sefer uygunluğu,denize elverişlilik.Kullanılış maksadına göre bir geminin uygunluğu geminin her yönden öngörülen sefer için uygun olması.
Sea-Bee Vessel               Asansörlü veya kaldıraçlı gemi.Arka bölümünde su altında kalabilir ağır iş yüklü hidrolik kaldıraç veya asansör kurulmuş açık deniz gemileri."See Bee" mavnaları LASH mavnalarından daha büyüktür."Sea-Bee" sistemleri çok uzun süre kullanılmaz.
Secondary market         İkincil piyasa.
Securities               Borsada işlem gören menkul değerler.
Security               Güvenlik, menkul değer
Seizure            El koyma, haciz. 
Select             Seçmek
Self liquidating loan              Kendi kendini tasfiye edilen kredi. Teminatı içinde kredi. Örneğin. senet karşılığı krediler. .
Sell                  Satmak
Selling insurance                 Sigortacılık yapmak
Semi-finished goods               Yarı mamül mallar 
Semi-finished product                 Yarı bitmiş ürün 
Sequencing                 Olayları veya işlemleri oluş veya yapılış  zamanlarına göre sıraya koyma. İşlemlerin zaman ve miktar itibariyle ve darboğaz meydana gelmeyecek şekilde programlama.    
Service             1-Hizmet,servis. 2-Belirli bir yolculuk yapan ve belirli bir Pazar hizmeti veren gemi filosu.
Service Contract               Hizmet sözleşmesi.Taşıtıcı/gönderici ile taşıyıcı arasında yapılan sözleşme.Bu sözleşmede satıcı belirli bir süre için taşıyıcıya kargo sağlamayı ya da navlun ödemeyi taahhüt ederken,taşıyıcı ise belirli tarife karşılığı göndericiye belirli servis kalitesi,yük yeri ve seyir süresi garantisi vb. güvenceler sunar.Sözleşmede ayrıca tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde başvurulacak yaptırımlar da yer alır.
Set forth             Mukavele, poliçe vs. de belirtilen, düzenlenen
Set off              Mahsup etmek.
Settlement              Ödeme, borcun tasfiysi, hesaplaşma
Settlement date redemption date                 Vade
Sex                 Cinsiyet
Sharing risk               Risk paylaşımı
Shex                     Sunday and Holidays Excluded için kısaltma.Pazar ve tatil günleri hariç.
Shinc                  Sunday and Holidays Included için kısaltma.Pazar ve tatil günleri dahil.
Ship Chandler               Gemi malzemecisi.Gemiler için teçhizat ve araç gereç satan kişi ya da şirket.
Ship Demurrage                Gemi ardiye ücreti.Demuraj/İstarya ücreti.Bir yük geminin geciktiği için taahhüt edilen bir sürenin aşılmasıyla ödenilen bedel.
Shipment              Yük.Br göndericinin bir alıcıya bir seferde gönderdiği,konşimento üzerinde belirtilen kargonun tamamı.
Shipowner's Liability- S.O.L.       Armatör yükümlülükleri
Shipper         Taşıtıcı/gönderici/konsinye.Taşınan malın sahibi veya acentesi.
Shippers Association        Taşıyıcılar birliği veya taşımacılık derneği.Taşıyıcıların menfaatlerini temsil eden kar gütmeyen birlik.
Shippers Instructions             Taşıtıcı talimatları.Taşıtıcısının veya acentesinin taşıyıcıya gönderdiği malın taşınması,teslimi,konşimento biçimi vb. konulardaki talimatlar.
Shipper's Letter Of Instruction For Issuing An Air Waybill                    Taşıyıcı veya freight forwarder acentesinin taşıtıcı namına hava konşimentosu düzenleyebilmesi ve imzalaması için yetki istediği evrak.
Shipper's Load&Count (SL&C)             Taşıtıcı Yüklemesi ve Sayımı.Taşıtıcı tarafından yüklenen ve onaylanan ve taşıyıcılar tarafından kontrol ve tasdik edilmemiş sevkıyat.Yükleme ve adet sayım bilgileri mal sahibinin sorumluluğundadır.
Shipper's Weights- S.W.       Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları
Shipping Note- S/N      Sevkiyat bildirisi
Shipping Order            Taşıyıcı talimatı.Taşıyıcının taşıyıcıya malın gönderilmesine ilişkin emri.Genellikle konşimentonun üçüncü nüshasıdır.
Ship's Bell       Kampana.Gemide zaman ölçer.Bir çan sesi her bir yarım saat içindir.12:30'da bir çan,1:00 de iki,1:30'da üç çan ve böylece 4:00 kadar sekiz çan çalar.4:30'da çerim bir çanla yeniden başlar.
Ship's Manifest                Gemi özet beyanı/Manifestosu.Belirli bir seferdeki yüklerin detaylarının yer aldığı liste.
Shop around       Pazarlık etmek, satıcıları dolaşıp en ucuzu aramak
Shore               Destek payandası.Batmayı veya eğilmeyi önlemek için bir şeyin karşısına veya altına bir direk veya destek yerleştirmek.
Short delivery                 Eksik/noksan teslimat.
Short form B/L=Blank back B/L                Muhtasar konşimento.
Short Ton                2000 pound veya 2000 libre.Amerikan tonu olarak da bilinir.
Shortage of raw materials                    Hammadde kıtlığı 
Shrink Wrap               Koruyucu ambalaj.Birkaç ünite etrafında bir zarf içinde ısı işleminden geçirilmiş ve sıkıştırılmış polietilen veya benzer malzeme.Palet üzerindeki yükleri korur.
Side Door Container            Yanal kapalı konteyner.Bir arka kapı ve minimum bir kenar kapıyla donatılmış bir konteyner.
Side Loader              Yanal yükleyici.Konteyneri kaldırmak için bir köşesinden kaldırma aparatı yerleştirilmiş bir kaldırma tamponudur.
Sight Draft             Muhatabın/alıcının başvurusuyla ödenebilen çek,senet gibi kıymetli evrak.
Sight draft with bill of lading attached- s/d b/L         Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe
Significant             Önemli, büyük
Signifigance         Önem, ehemmiyet, büyüklük
Simple             Basit, alelade
Since shipped            Tesellüm konişmentosuna konan yükleme kayıtlarından biri.On board ile eş anlamlı.
Single                Tek, bekar
Skids               Kızak,kalastra.Kutuların altına yerleştirilen veya paketleri daha yükseğe kaldırmak için forkliftlerin veya diğer kaldırma ekipmanlarının kolayca erişmelerini sağlamak için yapılmış takozlar,seri paralel kızaklar.
Skill     Beceri, marifet
Sleepers        Demiryolunda taşınan içeriği raporlarda yer almamış yüklü konteyner.
Slip         Fiş, bordro.
Southeast Asian            Güney Doğu Asyalı
Spare part      Yedek parça
Special                Özel
Specific          Spesifik, özel
Specific-purpose equipment              Özel amaçlı cihaz 
Spine Car                    Özel konteyner elleçleme aracı,staker.Mafsallı 5 platformlu otoray taşıt."Stack car"ın kullanılmasının yükseklik ve ağırlık limitinin sınırlandığı yerlerde kullanılır.
Spotting        Konteynerin yüklenip boşaltılacağı yere yerleştirilmesi.
Spouses                   Ebeveynler, ana ve baba
Stability                 1-İstikrar. 2-Bir gemiyi alabora olduğunda yükseğe kaldıran veya yukarıya döndüren kuvvet.En alt kaldırma ağırlığı stabiliteyi artırır.Bir gemi yüksek stabilitede serttir,düşük stabilitede yumuşaktır.
Stack Car            Konteyner elleçleme aracı,staker.Mafsallı,5 platformlu,konteynerlere çift destek sağlayan otoray taşıtıdır.
Stacktrain              Raylı konteyner elleçleme aracı,staker.
Stale B/L      Bayat konişmento, üzerindeki yükleme tarihinden itibaren 21 gün geçtiği halde bankaya ibraz edilmemiş konişmento.
Stale cheque       İbraz süresini geçiren çek.
Stamp duty       Damga vergisi, damga resmi.
Standart Industrial Classification              Amerikan hükümeti tarafından kullanılan ürünlerin ve hizmetlerin açıklandığı bir standart sayısal koddur.
Standart Industrial Trade Classification                       Birleşmiş Milletler tarafından uluslar arası ticarette kullanılan malların sınıflandırılması için geliştirilen bir standart sayısal kod.
Standing order              İptal edilene kadar geçerli talimat.
Starboard             Gemide sancak tarafı.
Start up      Başlangıç, başlama
Start-up company             Yeni faaliyete geçmiş şirket
State            Devlet, kamu
Statement of loss             Hasar beyanı
State-required            Devletçe istenilen
Statistic                İstatistik
Statue Of Limitation             Zaman aşım süresi.(Bir taşıma sözleşmesi hakkında) İddialar için mahkemeye başvurma hakkının dolduğu süre.
Status reports             Durum raporu.
STCC                 Standart Transportation Commodity Code için kısaltma.Mal cinsine göre "Standart Nakliye Kodu."
Steamship Conference                    Gemi Operatörleri Konferansı.Gemi işletmecilerinin taşıma tarifelerini oluşturmak için oluşturdukları kartel.
Steamship Guarantee                   Gemi teminatı.Bir banka vasıtasıyla taşıyıcılara çıkartılan bir tazminat;herhangi bir kayba karşı veya alınan bir partide malların kurtarılmasından kaynaklanan zararların artmasına karşı taşıyıcılar korur.
Stern             Geminin arkası.Başın karşıtı.
Stevedore               Limanlarda yükleme boşaltma işlemlerini yürüten özel firmalar ve onun işçileri.
Stevedoring charges                   Limandaki yükleme boşaltma masrafları.
Stıre -Door Pick-Up Delivery                  Depodan son kullanıcıya hızlı teslim.Taşıyıcının göndericiden malı teslim alıp nihai tüketim noktasına tüm taşıma hizmetlerini sunması.
Sticker                      Stiker, üzerinde kısa not veya resim olan kağıt. 
Stock card - inventory listing                  Stok kartı, envanter listesi
Stock depletion              Stok tükenmesi 
Stock exchange             Menkul değerler borsası.
Stock level           Stok seviyesi 
Stock turnover - inventory turnover             Stok devir hızı 
Stop loss order               Zararı durdurma emri, bir menkul değerin belirli bir değer limit altına düşmesi üzerine onun derhal en iyi fiyatla satılması yolunda peşinen verilen talimat.
Storage costs                  Stoklama maliyetleri
Store – warehouse                           Depo
Stowage Factor- S.F         İstif Faktörü
Stowed                İstif edilmiş. (FOB stowed)
Straddle Carrier                  Konteyner taşıma,yükleme ve boşaltmalarda kullanılan tekerlekli büyük kamyon.
Straight Bill Of Lading                    Nama yazılı konşimento.Ciro edilemeyen konşimentolara verilen ad.Emre yazılı olan doğrudan konsiye/adına çıkarılan ve böylece başka taraflarca kullanılmayan konşimento.Üzerine "Non-Negociable" (ciro edilemez) kaşesi veya yazısı konulabilir.
Stripping               Konteynerden yük boşaltmak.Bkz.Devanning
Study                Çalışma, inceleme
Stuffing                  Konteyneri yüklemek.
Subject to approval- s/a               Onaya bağlı
Subject to collection                       Tahsile tabidir; alacak kaydına konan bu not, tahsile alınan değerin tahsilinin sağlanamaması halinde alacak kaydının iptal edileceğini gösterir.
Subrogate                     Birinin yerine geçme,diğerinin yerine koymak anlamında sigorta deyimi.Örneğin,deniz sigortasında tazminatı ödeyen sigortacının parayı ödeyen sigortacının haklarını kazanması.
Subsequent                  Ek, ilave
Substandard                        Düşük standart 
Sufferance Wharf                      Gümrük iskelesi.Gümrüğe tabi malların çıkarıldığı yer.Müşteri yetkisi ve iştiraklanmış bir iskeledir.Gümrük yetkililerinin hazır bulunduğu ve gümrük yetkililerince onaylanan iskele.
Sum of Money                   Para meblağı, para tutarı
Sundays and Holidays Excepted- S.H.E.X.                    Pazar ve tatiller hariç
Sundays and Holidays Included- S.H.I.N.C.                  Pazar ve tatiller dahil
Sundry account=Provisional account                     Geçici/transituar hesap
Sundry Creditors- Sy.Crs.                        Muhtelif alacaklılar
Sundry debtors- Sy.Drs                    Muhtelif borçlular
Sundry Persons" account- S.P.A.                               Muhtelif şahıs hesabı
Superintendent – Superintendent- Supt                               Şef, yetkili memur
Supplementory (additionall policy)                                 Zeyilname
Supplier                   Tedarikçi 
Supply                              Tedarik, arz
Supply Chain                                    Tedarik zinciri.Hammadde tedarikinden,imalat ve üretime oradan nihai tüketime kadar tüm aktiviteleri kapsayan lojistik yönetimi sistemi."Just in Time" (tam zamanında) bir tedarik zinciri yönetimi örneğidir.
Support                  Destek
Supra under protest- s.p.                      Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
Surcharge                 Tarifenin üzerinde veya ekstra ödemeler.
Surtax                Ek vergi. 
Survey                     İnceleme, araştırma kontrol
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim