ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (I)


I I owe you- I.O.U.(IOU)      Size borcum, borç senedi
I.A.T.A.      Internatıonal Air Transport Organisation için kısaltma.Uluslararası Hava Taşımacılığında Yolcu ve Kargo Taşımacılığın tariflerini ve yetkilendirilmelerini denetleyen örgüt.
I.B.R.D.International bank for reconstruction and Development      Dünya Bankası
I.C.C.     Internatıonal Chamber of Commerce için kısaltma.Milletlerarası Ticaret Odası.
I.C.C. Institute cargo clauses         İngiliz sigortacılar birliğinin yük sigorta klozları
I.C.C. International Chamber of Commerce      Uluslar arası Ticaret Odası
I.E.     Immediate Exit için kısaltma.ABD Gümrüklerinde kullanılan,malların getirildiği ve hemen ABD sınırları içerisinde taşınmadan ihracat edildiği zaman gümrükleme acil çıkış formu.
I.F:C.      International Finance Corporation:Dünya Bankasının bir kolu olup gelişme yolundaki ülkelere proje kredisi verir. 
I.M.C.O.      Internatıonal Maritime Consultative Oraganization için kısaltma.Uluslararası Denizcilik Danışma Organizasyonu.Tüm ülkelerin katıldığı,tehlikeli mallar,dökme yük ve genel denizcilik kuralları hakkında tavsiye kararları alan forum.
I.M.D.G. Cedo      Internatıonal Maritime Dangerous Goods Code için kısaltma.Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodu (U.D.T.M. Kodu).IMO tarafından yayınlanan ve tehlikeli maddelerin uluslar arası taşıma kurallarını ve sınıflandırılmasını belirleyen kurallar.
I.M.F.  International Monetary Fund     Uluslararası Para Fonu.
I.O.U. I owe you Promissory note      Bono.
I.P.I.        Inland Point Intermodal için kısaltma.Taşıyıcıların yükleme evrakında kullandıkları liman dışı kara noktalarına denir.
I.S.O.      Internatıonal Standarts Organization için kısaltma.Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu.Donatımdan paketlemeye,etiketleme ve evrak tanzimine kadar her türlü konuda uluslararası standart oluşturan kuruluş.
I.T.     Immediate Transport için kısaltma.Acil Taşımacılık.Taşıyıcı tarafından hazırlanan,taşıma ABD liman girişinden itibaren başlayarak son varış yerindeki gümrükleme işlemlerinin yapılmasında kullanılan belge.Taşıma son varış yerindeki gümrükleme işlemlerini sona erdirir.Aynı zamanda Aktarma-Girişi olarak adlandırılır.
I/A      Indepedent Action için kısaltma.Konferans üyelerinden birinin anlaşmanın genel oran ve kurallarından yola çıkarak başka bir tarife veya kural yazma hakkıdır.
Ibid=ibidem       (latince) aynı eserde.
Identity     Kimlik
IGLOO  Hava taşımacılığında kullanılan ve uçak gövdesi şeklinde konteyner.
Image Processing       Görüntü işleme.Bir şirketin belgelerinden elektronik fotoğraflar alması ve elektronik ortamda bu fotoğrafların sistemli olarak depolanması sistemi.
Immediate credit subject to final payment      Çeklerin veya havalelerin,  gerekirse bilahare hesaba borç kaydı koşuluyla  alacak  geçilmesi..
Immediate Expotation      Acil ihracat.Bir limana gelen yabancı malın aynı limandan gümrük vergisi ödemeden ihraç edilmesini sağlayan kayıt.
Import     İthal etmek: im=içeriye, port=liman, import=limanın içine 
Import       İthalat,dışalım.Yabancı bir ülkede üretilmiş ürünün ülke gümrük sınırları içine satılmak üzere alınması.
Import Licence      İthalat Ruhsatı.Bazı devletlerce üstlenen ve düzenlenen malların ithalatı için gerekli evrak,lisans.
Important, importance       Önemli,önem
In bond     Gümrük vergisi ödenmeden,gümrük kontrolü altında hareket eden kargo.
In charge of- I/c     Görevli, nezaretçi olarak
In Gate     Kapıda.Konteynerin taşıyıcıdan tren istasyonunda ya da limanda indirildiği andaki alım-satım ya da değişim işlemleri.
In process of completion     Tamamlama sürecinde 
In progress     İlerlemede. Örneğin, production   is in progress = Üretim ilerliyor
In put     Girdi
In transit     Transit halde.
In- Transit Commerce (I.T.)      Bir limana gelen yabancı malların diğer limana zabıt altında taşınmasına izin veren vesika.Diğer limanda da ilk malların yerini alabilen mallar geriye gönderilir.
Inbond Logistics     Tedarik Lojistiği.Ana konuları etkin güzergahın ve programın belirlenmesi,aksam parçalarının teslim alışında zamanın programlanması,sevkıyat hareketlerinin uydudan izlenmesi,teslim-alma noktalarında barkod doğrulaması,tedarikçi koordinasyonu;malzeme yönetimi ve iade edilebilir konteyner kontrolü olan lojistik yönetim alanı.
Incentive Rate    Ayrıcalıklı tarife.Yükleyici tarafından belirlenmiş hacimden daha fazla hacim fiyat tarifesi.Normal hacmi aşan bölüm için sunulur.
INCL=including     İçeren, dahil
Inclosed in insurance        Sigortaya dahil
Included, inclusive- IncI     Dahil edilmiş, dahil
Income Beneficiary    Gelir Lehdarı
Income Statements    Gelir tablosu
Income Tax    Gelir Vergisi
Incoming remittances    Gelen havaleler.
Incoterms     Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC) ticari satış terimleri için kullandığı kısaltmalar kataloğu.Satıcı ve alıcının taşıma,sigorta ve sorumluluk masraflarının hangi noktada el değiştirdiğini açıklayan dünyaca kabul görmüş satış şekilleri.Bu terimler en son 2000 yılında gözden geçirilmiştir.
Increase Of Deposits     Mevduat Artışı
Incressing term insurance    Artan süreli sigorta
Indebted    Borçlu
Indemnity    Tazminat
Indemnity Bond     Güvence bonosu.Taşıyıcıya bir zarar vermeden tutma sorumluluğunu üstlenen anlaşma.
Indenture    Keşidecisi Olan Senet
Independent Action     Konteyner taşımacılığında belirli bir hatta bir taşıyıcının kartel dışına çıkarak konferans dışı daha ucuz taşıma tarifesi uygulaması.
Independent Tariff     Bağımsız tarife.Anlaşmanın ya da konferans sisteminin bir parçası olmayan her fiyat tarifesi.
Index    Endex
Indication     İşaret,endikasyon
Indirect     Dolaylı
Indispensable     Kaçınılmaz
Individual     Birey,fert
Indorsement irregular- I/I      Gayri muntazam ciro
Inducement     Bir geminin önceden belirtilen rotasında olmamasına karşılık daha sonra bu limanda o geminin uğrama masraflarını karşılayacak miktarda yük çıkması ve bu limanın gemi güzergahına dahil edilmesi.
Industrial area    Sanayi alanı, sanayi bölgesi 
Industrial espionage    Sanayi casusluğu
Industrial plant     Endüstri tesisi
Industrial processes     Endüstriyel süreçler
Industrial production    Sınai üretim
Industrial property    Sınai mülkiyet 
Inflammable    Alev almaz, tutuşmaz
Inflow Of Foreign Currency    Döviz Akışı
Infopartnering     Bilgi ortaklığı.Perakendeciler,toptancılar ve üreticilerin nerede paylaşımlı "eyleme çevrilebilir bilgi"ye dayalı ortaklıklar geliştirebileceği ve gerçek-zamanlı iletişim bağlantıları kurabileceğini gösteren etkin bir tüketici tepkisi öğesi.
Information     Enformasyon
Inherent Vice     Ürünün iç özelliklerini belirten sigorta ve hukuk terimi.Bazı ürünler iç özelliklerinden dolayı durdukları yerde yanabilir,bozulabilir ve diğer ürünlere zarar verebilir.Sigorta poliçeleri bu ürünleri istisnai şartlara bağlar.
Injunction     Mahkeme emir
Injury     Yaralanma
Inland Carrier     Ülke içi liman ve noktalara taşıma organize eden taşıyıcı.Belirli olmayan limanlar veya noktalar arası ithalat ya da ihracat trafiğini kontrol eden taşımacı.
Innovation     Yenilik
Innovative     Yenilikçi
Inquiry of fate     Akıbet soruşturması (bir işlemin, siparişin, yüklemenin, para transferinin  akıbetinin sorulması)
Insolvency       Müflislik hali,Vadesi gelmiş borçların mevcut aktiflerle ödenememesi hali.
Insolvent     Müflis
Insourcing      İç kaynak kullanımı.Outshurcing'in tersidir.Kurum içinde gerçekleştirilen hizmet.
Inspection Certificate     Gönderilmekte olan malların kalitesini ve/veya sayısını onaylamakta olan firma veya SGS ve Lloyd's gibi bağımsız kuruluşların verdiği sertifika.Bu tip sertifika genellikle akreditif şartı olarak malların kalitesi hakkında güvence için istenir.
Installment Shipments       Bütünleyici yüklemeler.Bir akreditif şartları altında yükleme yapılmasıdır.Genellikle müsaade edilen ve verilen zaman içerisinde yapılmalıdır.
Instant (present month)- Inst       Cari ay
Institution     Kurum,muessese
Instrument     Araç, mali enstrüman. Örnek; poliçe, hazine bonosu, pay senedi vs.
Insufficient Funds      Yetersiz Fon,Hesap bakiyesinin müsait olmaması.
Insulated Container     Yalıtılmış konteyner.Duvarlarından,çatısından,tabanından ve kapısından açık hava,ısı,basınç,nem vb. değişimlerinden korumak için izole edilmiş konteyner.
Insulated Container Tank      Yalıtılmış Tank Konteyner.Sıvı,gaz ve kimyevi madde taşımacılığında kullanılan her türlü atmosfer olayından yalıtılmış tank biçiminde konteyner.
Insurable     Sigortalanabilir
Insurable interest     Sigortalanabilir menfaat
Insurance     Sigorta
Insurance account      Sigorta hesabı
Insurance accounting     Sigorta muhasebesi
Insurance Act     Sigorta kanunu
Insurance against breakage     Kırılmaya karşı sigorta
Insurance against damage by explasion     İnfilak sigortası
Insurance against death     Ölüm sigortası
Insurance against disability     Maluliyet (sakatlık) sigortası
Insurance against frost      Don sigortası
Insurance against power of nature     Tabii afetlere karşı sigorta
Insurance All-Risk       Muafiyet sınırı olmayan veya en azda olan sigorta.bu tip sigortalar taşıyıcıya transit sırasında meydana gelebilecek zararlara en geniş sigorta miktarı vaat eder."All Risk" kavramı her şeyi kapsadığı şeklinde yanlış yorumlanmamalıdır."All Risk" sigortalar iyi incelenmeli ve savaş,sel,deprem gibi durumları kapsayıp kapsamadığı sorulmalıdır.
Insurance beneficiary      Sigorta Lehdarı
Insurance broker     Sigorta aracısı
Insurance business      Sigortacılık işi
Insurance business is the star of finance              Sigortacılık finansın yıldızıdır.
Insurance company      Sigorta şirketi
Insurance corparation     Büyük şirket (anonim)
Insurance expert     Sigorta eksperi
Insurance income     Sigorta geliri
Insurance Liquidations      Hasarlı Ürün Avcıları.sevkıyat sırasında hasar gören ve sigorta şirketlerince kayıp olarak nitelendirilen ürünleri satın alma konusunda uzmanlaşmış tali piyasa şirketleri.
Insurance low      Sigorta hukuku
Insurance market is quiet      Sigorta piyasası sakin.
Insurance marketing     Sigorta pazarlaması
Insurance of live stock      Hayvan sigortası
Insurance Poicy       Poliçe
Insurance profession     Sigortacılık mesleği
Insurance rate     Sigorta bedeli
Insurance register     Sigorta kayıtları
Insurance With Aveage Clause       Eğer sigorta edilmiş kargoya olan zarar % 3'ü veya sigorta edilen malın değerinin yarısını geçerse bu madde uygulanır.Eğer taşıma aracı yanar,batar veya çarpışırsa tüm zarar ödenir.Deniz sigortasında ortalama (avarage) kelimesi kısmi zarar ya da kısmi kayba denilir.
Insurance, General Average      Genel Avarya Sigortası.Deniz taşımacılığında gemide kalan kargonun güvenliği için kargonun bir kısmının bilinçli olarak zarara uğratılması.
Insurance, Particular Average      Kişisel nakillerde tehlikelere karşı sigortalanmış mallardaki kayıp için kullanılan deniz sigortası terimi.Kısmi ortalama alınabilir ama bunun için zararın belirli bir yüzdeden fazla olması gerekir.Bu oran yükün değerinin genellikle %3-%5'tir.
Insure     Sigortalamak
Insured     Sigortalı
Insurer     Sigortacı
Integrated Logistics     Bütünleşik lojistik.Tüm tedarik zincirinin yönetim tarafından hammadde tedarikinden mamul ürünün dağıtımına kadar sistem çapında görülmesidir.İşlevlerin tek tek ayrı ayrı olarak yönetmekten ziyade tedarik zincirini tek bir varlık olarak oluşturan tüm işlevlerin yönetilmesi gerekir.
Integrated Operatör     Bütünleşik işletmeci.Yükün teslim alındığı andan teslim edildiği ana kadar olan tüm hareket sürecini kontrol eden bir servis.Daha sıkı bir programlama ve toplam kontrolün daha iyi bir hizmete götüreceği düşüncesidir."Integrated Operators" daha çok kendi araçlarını kullanırlar.
Intension     Eğilim
Interbank market     Bankalar arası piyasa, bir ülkenin bankalarının birbirleri arasında mahalli para veya döviz alıp vermeleriyle oluşan piyasa, interbank rate: bu piyasada uygulanan faiz oranı veya döviz kuru.
Interchange      Aktarma yeri/istasyonu.Yükün hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer bir taşıyıcıya aktarılması.
Interchange Point     Yükün bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya aktarıldığı yer.
Intercoastal     İki sahil arasındaki deniz taşıma hizmeti.
Interest     Faiz
Interest free      Faizsiz
Interest rate     Faiz oranı
Interest Warrant    Hazine Bonosu
Interim credit    Köprü kredi, alacağın tahsil tarihi ile borcun geri ödeme tarihi arasındaki kısa sureyi kapatmak için verilen kredi.
Interim statement     Ara bilanço
Interline Freight      Aktarmalı yük.Çıkış noktasından varış yerine iki veya daha fazla ulaşım hattı üzerinde giden yük.
Intermediate Point     İki taşıma rotasının arasında bulunan nokta.
Intermodal    Kargo konteynerinin farklı taşımacılık modları (deniz-kara-tren-hava) arasında hareketi.
Intermodal Transportation     Intermodal taşımacılık.Malları teslim etmek için birden fazla taşıma moduna başvurulması.Römorkların-konteynerin demiryolu artı en az bir başka taşıma şekli ile bu şekilde hareketi.
Internatioal Exchange     Döviz
Interplant Logistics     Tesis içi lojistik.Üretim ve depo tesisleri içinde gerçekleştirilen mini lojistik hareketleri ifade eder.
Interst On Credit Balances       Kredi Bakiyeleri Faizi
Interst rate, rate of interset        Faiz oranı
Interstate Commerce      ABD'de Eyaletler arası Ticaret.İki veya daha fazla eyaletteki alıcılar ve satıcılar arasındaki mal alışverişi.
Interstate Commerce Commission      ABD'de Eyaletler arası Ticaret Komisyonu.ABD Kongresi'nin eyaletler arası ticaret yapan taşıyıcılar ile ilgili olarak kabul ettiği kanunları uygulamakla görevli federal organ.Doğrudan kongreye karşı sorumludur.
Interview     Mulakat
Intrastate Commerce      ABD'de eyalet içi ticaret.Alıcı ile satıcı arasındaki tüm işlerin eyalet içinde yürütülmesi.
Introduction to insurance     Sigortacılığa giriş
Inventory      Envanter.
Inventory Cost     Envanteri bulundurmanın mali yükü.
Inventory Turnover      Bir şirketin herhangi bir ürününde yıllık olarak envanterini kaç kere çevirdiği oranı.Şirketlerin envanter yönetimi başarısında en önemli kriterdir.
Investment     Para,yatırım
Investment account      Yatırım hesabı, cari hesapta toplanan fonların daha iyi faizlendirilmesi için kullanılan özel hesap.
Investment Plasman en vestisman       Yatırım
Investment Recovery     Yatırımın geri kazanılması.
Invoice     1-Fatura. 2-Denizcilikte alıcıya gönderilmiş malların sayısını,fiyatını,deniz işlemleri vergilerini gösteren liste.
Invoice Book- I.B  Fatura defteri,Fatura senedi.
Involve      Karışmak,dahil olmak
Inward Foreign Manifest (IFM)       Manifesto.Yükün tipi ve miktarı konusunda tüm detayların belirtildiği belge.Kargo kontrolünün ana kaynağıdır.Tüm dünya limanlarında istenir.
Irredeemable- Irr       İtfa edilemez
Irregular     Standart dışı,düzensiz.
Irrevocable     Rucü edilemez
Irrevocable- Irrey     Rücu edilemez (gayrikabilirücu)
Irrevocable Letter Of Credit      Gayrı Kabil-i Rücu Akreditif.Havale alan kimse tarafından tüm terimler ve şartlar yerine getirilmişse,banka tarafından belirtilmiş miktarda ödeme garantili akreditif.Bu tip akreditif satıcı ve alıcının karşılıklı rızası olmadan geçersiz kılınamaz.
ISO 9000      ISO 9000 Standardı.Merkezi Cenevre'de bulunan Uluslar arası Standartlar Örgütü ISO'nun derlemiş olduğu bir dizi kalite güvence standardı.
ISO International organization for standardization      Uluslar arası Standartlar Kuruluşu
Issuing Bank      Akreditifi açan,alıcının bankası,amir banka.Gerekli evraklar teslim edildiği anda bağlı tuttuğu ürün bedelini satıcıya veya bankasına öder.
Issuing Carrier     Taşıma evraklarını çıkaran ya da tarife basan taşıyıcı. 
Items      Kalemler,mallar
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim